LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i vernepleie

Søknadsfrist: 18.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for vernepleie (IVP), er det ledig en fast stilling som universitetslektor innen vernepleie. Hovedarbeidsoppgaver er lagt til bachelorutdanning i vernepleie. Stillingen kan etter behov også bli tillagt undervisning og veiledning ved andre studier på instituttet.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere i stilling som universitetslektor kan det bli aktuelt å gjøre en midlertidig ansettelse i stilling som høgskolelærer. 

Kontorsted er Harstad og stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. 

Institutt for vernepleie i Harstad

Institutt for vernepleie har ansvar for bachelorstudiene i vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet.

Studiesteder er Harstad (heltid), Alta (deltid), Finnsnes (deltid) og Tromsø (deltid).

I tillegg har instituttet en master i Velferdsendring, et Phd-kurs i «Disability and inclusion research» og ulike videreutdanninger.

Forskningsaktiviteten er organisert inn under Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF).

Instituttet er lokalisert i Harstad og har vel 35 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 5. Rundt 450 studenter er knyttet til instituttet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt undervisning, veiledning, praksisoppfølging og eksamensarbeid på bachelorstudiet. Undervisningen vil hovedsakelig være innen fagplanens tverrfaglige emner, med et særlig fokus på miljøterapi og habilitering- og rehabiliteringsarbeid. Deler av stillingen vil være knyttet til undervisning i ferdighetstrening på klinisk læringssenter og til våre emner innenfor helse- og omsorgsfag.

Undervisningsformene som blir benyttet er forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Studentene vil enkeltvis og i grupper få ulike praktiske og teoretiske oppgaver gjennom hele studietiden. Digitale medier er et viktige verktøy i undervisning og veiledning av studentene.

Veiledning av studenter blir gitt individuelt og i grupper i forhold til tverrfaglige tema, i praksisog gjennom andre prosjektoppgaver. Praksisoppfølging skjer både individuelt og i grupper. Det er svært varierte vurderingsformer, fra praktiske gruppeeksamener til individuelle skoleeksamener.

Til stillingen vil det også ligge fagadministrativt arbeid. Deler av stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsoppgaver. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av 

 • Instituttleder Gunn Elin Fedreheim, gunn.e.fedreheim@uit.no, 77 05 82 68
 • Studieleder Kirsti Koppen, kirsti.b.koppen@uit.no, 77 05 83 49

Kvalifikasjoner

Stillingen krever:

 • Bachelor i vernepleie, master/ hovedfag eller Ph.d. innen relevante fagområder

Fordel for ansettelse:

 • Det er et ønske om erfaring med praktisk miljøarbeid, habilitering- og rehabiliteringsarbeid, gjerne i forhold til mennesker med store og sammensatte bistandsbehov og erfaring med helsefaglig arbeid
 • Det er et ønske om pedagogisk erfaring på høyere nivå

Gode samarbeidsevner og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt, det er nødvendig at du har gode evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter.

Vi søker en som har engasjement i det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor eget fag og for universitetet som helhet.

Vi søker også at du som ansettes er konstruktiv, positiv og en som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor.

Språkkrav: Gode norsk og engelskspråklige kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Eventuelt tilbud om stilling vil bli sett i sammenheng med en helhetlig vurdering av instituttets behov i forhold til kompetansen hos aktuelle kandidater.

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som høyskolelærer kreves:

 • 4 års høyere utdanning, av disse minst 2 år innenfor det aktuelle fagområdet 
 • Relevant yrkespraksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Ved midlertidige ansettelser kan kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår 

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, høgskolelærer bruker inntil 10% av arbeidstiden til FoU-arbeid og 90% til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS