Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i naturfag på barnehagelærerutdanningen

Søknadsfrist: 02.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er det ledig en midlertidig stilling som universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen. Stillingen er tilknyttet ILP, campus Tromsø. Dette er et engasjement med varighet på ett år med mulighet for forlengelse. Oppstart så snart som mulig, med sluttdato 31.07.2021.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger og ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning, og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og utdanningsledelse og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i etter- og videreutdanning i regionen.

Instituttet er, sammen med Universitetet i Oslo, vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen har etablert Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT) og har gjennom prosjektet seks universitetsbarnehager, som det samarbeides tett med. Instituttet er også samarbeidspartner i BARNkunne, som er et nasjonalt senter for barnehageforskning.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. På grunn av koronasituasjonen har UiT besluttet at du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid, (innen 6 måneder) etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forsknings- / arbeidsområde

Stillingen er primært knyttet til undervisningsoppgaver i naturfagsdidaktikk på barnehagelærerutdanningen og inngår i tverrfaglig team på utdanningen.

Til stillingen inngår også ansvar for praksisoppfølging av studenter og samarbeide med praksisbarnehagene, videreutdanninger for barnehageansatte, samt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor barnehagefeltet.

Forsknings- og utviklingsfokus er rettet mot barnehagefaglige problemstillinger, og kvalitetssikring og utvikling av barnehagelærerutdanningen. Videre innebærer stillingen bruk av digitale undervisningsformer, undervisning over lyd-bilde og filming av undervisning som kan legges ut på nett. Det må påregnes noe reisevirksomhet, digital støttet kommunikasjon og formidling tilknyttet grunn-, etter- og videreutdanninger.

Det forutsettes at tilsatte i vitenskapelige stillinger knytter seg til en relevant forskningsgruppe ved instituttet. Videre innebærer stillingen bruk av digitaleundervisningsformer, undervisning over lyd-bilde og filming av undervisning som kan legges ut på nett. Det må påregnes noe reisevirksomhet, digital støttet kommunikasjon og formidling tilknyttet grunn-, etter- og videreutdanninger.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet, i tillegg til søknadsskriving (NFR/EU).

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

assisterende instituttleder Helge Habbestad:

eller

assisterende kontorsjef Trude Steingård:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes i stillingen må ha:

 • kompetanse i faget naturfag eller tilsvarende barnehagerelevante emner i form av høyere grads utdanning. Utdanning som barnehagelærer, erfaring fra undervisning i barnehagelærerutdanning og praksis fra barnehage vektlegges
 • gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk

Det er ønskerlig at søkeren har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning, veiledning, eller pedagogiske læringsaktiviteter med barn, unge eller voksne.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Vi kan tilby

 • Gode undervisnings- og forskningsvilkår
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen