Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 21.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

En fast 100% stilling som universitetslektor er ledig ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi.

Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til gradene master i farmasi og PhD. Utdanningen tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen apotek, sykehus, farmasøytisk industri, offentlig forvaltning innen legemiddelområdet, undervisning og forskning. Stillingen er tilknyttet fagområdet galenisk farmasi som har ansvar for undervisning i legemiddelteknologi, kvalitetssikring, formulering og biofarmasi.

Tiltredelse snarest.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Universitetslektoren skal delta i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon på alle nivå innenfor fagområdet. Utover den konkrete undervisningen vil viktige arbeidsoppgaver være å samordne den galeniskrelevante undervisningen i farmasistudiet som helhet, påse at samfunnets behov reflekteres i undervisningen, samt videreutvikle laboratoriekursene og de undervisningsmetoder som benyttes. Disse oppgavene vil gjennomføres i tett samarbeid med de emneansvarlige.

Undervisningsoppgaver vil primært være i tilknytning til galenisk-emnene i studieplanen for det femårige integrerte studieprogrammet i farmasi.

Dette inkluderer:

 • Kursleder for den praktiske undervisningen i produksjon og sterilarbeid
  • Undervisning, veiledning og eksamensarbeid i tilknytning til disse laboratoriekursene
  • Koordinering og oppfølging av undervisere på laboratoriekursene
 • Forelesninger og kollokvier innenfor tema som er relevante for stillingen.

Stillingen er en undervisningsstilling og del av karriereveien lektor/dosent. Farmasøytisk institutt består av tre seksjoner, og stillingen er en av tre lektorstillinger som er opprettet for å styrke og videreutvikle undervisningen ved de tre seksjonene.

Pedagogiske kvalifikasjoner vil vektlegges ved utvelgelse av den rette kandidaten og UiOs krav til universitetspedagogisk basiskompetanse beskriver nærmere hva det innebærer: ”Regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse”.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som blir tilsatt også bli pålagt arbeid utenfor seksjonen som stillingen er knyttet til. Det planlegges nybygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap ved Universitetet i Oslo (Gaustadbekkdalen), og tilhørende flytting av instituttet i 2026. I den forbindelse må det påregnes mulig omorganisering og endringer i arbeidsoppgaver og geografisk plassering.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i farmasi eller tilsvarende farmasiutdanning.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.
 • Pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år. Nærmere retningslinjer er nedfelt i ”Regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse”.
 • Undervisningsspråket er norsk (eller skandinavisk), så det forventes at den som ansettes behersker flytende norsk (eller skandinavisk) ved tiltredelse.
 • I tillegg er det nødvendig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Andre ønskede kvalifikasjoner:

 • Dokumentert undervisningserfaring innen fagområdene tilknyttet stillingen
 • Erfaring i fremstilling og kvalitetssikring av farmasøytiske preparater og/eller farmasøytiske tjenester
 • Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse, spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • Erfaring med eksamensarbeid som sensur og utarbeidelse av eksamensoppgaver, både muntlig, skriftlig, praktisk, og med digitale eksamensløsninger
 • Erfaring med digitale undervisningsløsninger
 • Veiledererfaring på mastergradsnivå

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Evne til å arbeide både i gruppe og selvstendig
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kreativitet, entusiasme og vennlighet

I henhold til gjeldende regler vil søkerne vurderes ut ifra dokumentert undervisningserfaring, pedagogiske og faglige kvalifikasjoner, administrativ kompetanse og personlig egnethet.

Det vil bli benyttet intervju og prøveforelesning i ansettelsesprosessen.

Det forutsettes at den som ansettes har sin daglige arbeidsplass ved Campus Blindern.

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da om nødvendig en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (lovdata.no). Ved oppnådd doktorgrad kan universitetslektor søke om personlig opprykk til førsteamanuensis. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 526 000 til kr 630 500 per år, avhengig av kompetanse og erfaring, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009).
 • Mulighet for egen faglig og pedagogisk videreutvikling
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Dokumentert undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrifter, attester, fullstendig publikasjonsliste og inntil 10 faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved vurderingen
 • En oversikt over og dokumentasjon på øvrige kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder professor Sverre Arne Sande, tlf 22856590, mobil 91833324, e-post: [email protected]

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS