LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Universitetslektor i akvakultur

Søknadsfrist: 08.10.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 31 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.


Les mer: www.nord.no/fba 

Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet har ledig stilling som Universitetslektor i akvakultur

Om stillingen 

Ved Nord universitet, fakultetet for biovitenskap og akvakultur, er det ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor innen akvakultur.

Stillingen vil ligge til faggruppen Akvakultur som fokuserer på fagområdene fiskebiologi, fiskefysiologi, ernæring og fôringredienser, helse og velferd, reproduksjon, økotoksikologi og sjømatkvalitet.

Den som ansettes forventes å kunne ta et undervisningsansvar innen fakultetets emneportefølje, inkludert emner innen etter- og videreutdanning (EVU), samt gi studentveiledning. Det forventes også at den som tilsettes har fokus på forskningsbasert undervisning og studentaktive læringsformer, herunder utvikling og bruk av "blended teaching" , samt bidrar til å videreutvikle studietilbud og emneportefølje. Det forventes aktiv faglig utvikling gjennom samarbeid med kollegaer og studentinvolvering. 

Stillingen er lokalisert i Bodø, men noe reisevirksomhet til Nord universitet andre studiesteder må påregnes. 

Arbeidsoppgaver

 • Undervise og ta ansvar for akvakulturrelaterte emner, bidra inn i og videreutvikle eksisterende emner. Eksempler på emner er fiskebiologi, emneansvar for praksis, oppdrett av marin fisk, grunnleggende akvakultur, fiskehelse, fysiologi og havbruksforvaltning.
 • Bidra inn mot EVU (Etter- og videreutdanning) og desentralisert undervisning ved fakultetet. Noe reiseaktivitet må derfor påregnes 
 • Ha ansvar for laboratorieundervisning sammen med ingeniører i de respektive fag
 • Laboratorierapporter og teoriøvinger
 • Ha ansvar for studieprogram (SPA), både for EVU og/eller bachelorprogram på campus
 • Veilede studenter innen fagområdet akvakultur
 • Bidra til å synliggjøre fakultetet utad
 • Delta i ulike utvalg og komiteer 

Arbeidsoppgavene kan endres avhengig av fakultetets behov og den faglige bakgrunnen til den ansatte.

Kvalifikasjonskrav 

 • For ansettelse som universitetslektor kreves minimum mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet akvakultur (fysiologi, helse, velferd, produksjon, ernæring, eller lignende)
 • Kjennskap til norsk havbruksnæring er en stor fordel
 • Det er et absolutt krav at søkeren må kunne snakke og skrive flytende norsk i og med at mye av undervisningen vil foregå på norsk
 • Søker bør ha undervisningserfaring fra universitet/høgskole og ferdigheter innen planlegging, implementering, evaluering og utvikling av undervisning, samt veiledning av studenter
 • Utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse ved tilsettelse må tilegne seg dette over en periode på to år. Nord Universitet tilbyr kurs i Universitets pedagogikk som dekker dette kravet

Stillingen krever en sterkt motivert og dynamisk person med gode mellommenneskelige egenskaper. Kandidaten forventes å bidra til å videreutvikle emneporteføljen og styrke det faglig samarbeid mellom fakultetets forskningsgrupper. Gode samarbeidsevner vil være viktig. Vi ser etter en positiv og utadvendtperson som like å jobbe i lag med studenter og i team.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kandidatens potensiale til å bidra inn i fakultetets undervisningsprogram
 • God muntlig og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk
 • Erfaring med undervisning og veiledning av studenter
 • Pedagogiske ferdigheter
 • Erfaring med formidling og god kommunikasjon
 • Erfaring med kommunikasjon med studenter og kollega
 • Gode medmenneskelige kvalifikasjoner som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 universitetslektor. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 08.10.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070674

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS