Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Instituttnestleder - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Søknadsfrist: 19.07.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig midlertidig stilling som Instituttnestleder

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2020 ledig midlertidig 100% stilling som instituttnestleder frem til 30.06.2021. Stillingen er knyttet til Institutt for realfag og industrisystemer og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er ved studiested Kongsberg, men noe reisevirksomhet mellom øvrige studiesteder må påregnes.

Formålet med stillingen er å styrke faglig ledelse, personalledelse, forsvarlig ressursforvaltning i instituttet, ansattes utviklingsmuligheter og utdanningskvalitet.

Institutt for realfag og industrisystemer har flere programmer både på bachelor- og master nivå. Bachelorprogrammene i ingeniørfag er i data, elektro og maskin. Vi tilbyr også et femårig lektorprogram i realfag. I tillegg tilbyr vi masterprogram i systems engineering, master i embedded systems og industriell økonomi. De to siste er under endring og vil få nytt innhold og navn.

Kongsberg er en attraktiv by full av muligheter. Innenfor bygrensene finner man et stort utvalg av aktiviteter, noe som inkluderer skisenter, golfbane og uendelige muligheter for friluftsliv. Kongsberg har den største tettheten av ingeniører i Norge, disse leverer banebrytende teknologi. Kongsberg har en avansert teknologisk klynge med systemer fra sjøbunnen til verdensrommet.

Instituttet har omfattende samarbeid med lokale høyteknologiske firmaer og flere av masterprogrammene er i samarbeid med industrien som industrimastere.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med instituttleder, faggruppeledere og fakultetsadministrasjonen koordinere studieprogrammene ved instituttet
 • Utvikle studieprogrammene i tråd med universitetets vedtatte kvalitetsdimensjoner, med spesielt fokus på faglig innhold, profil og relevans
 • Arbeide for at studieprogrammene har riktig kompetanse, bidra til god sammenheng mellom programmets totale læringsutbytte og innhold, læringsaktiviteter og vurderingsformer
 • Bidra til at undervisningen er forskningsbasert og holder en faglig internasjonal profil
 • Bidra til utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Lede og forberede saker til programutvalg inkludert utarbeidelse av programrapport
 • Ledelse av arbeidet med egenevalueringen ved periodisk programevaluering av studieprogrammene (minimum hvert 6. år)
 • Samarbeide med studieadministrasjonen og emneansvarlig for å sikre at plan for gjennomføring av undervisning og vurdering er klar i god tid før semesterstart, samt holdt programeier oppdatert
 • Styrke attraktiviteten til studieprogrammet gjennom å bidra til intern og ekstern markedsføring i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen

Myndighet

 • Instituttnestleder er rådgivende for programeier og har delegert faglig koordinerings- og beslutningsmyndighet fra denne
 • Instituttnestleder deltar i relevante ledermøter og fagfora på fakultet og institutt
 • Instituttnestleder kan delegeres personal- og økonomiansvar
 • Instituttnestleder skal styre programmene Bachelor i ingeniørfag, data, elektro og maskin
 • Instituttnestleder skal bidra til styring og administrasjon av alle programmer som tilhører instituttet i samarbeid med faggruppe-/forskningsgruppeledere for programmets fagområder

Kvalifikasjoner

 • Faglig og vitenskapelig kompetanse på minimum master-/hovedfagsnivå, fortrinnsvis på førstestillingsnivå innenfor ingeniør-, teknologi- eller realfag
 • Fagbakgrunn og erfaring fra et av fagområdene instituttet dekker vil være en fordel
 • Tidligere ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra forskningsledelse og/eller utdanningsledelse er ønskelig
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig
 • Relevant erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet på universitets-/høgskolenivå
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å utvikle god organisasjonskultur vil sammen med personlig egnethet for øvrig tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Ansettelse i stillingskode 1475. Stillingen lønnes i lønnsspenn kr 631 700 - 802 600. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen