LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttnestleder - Institutt for estetiske fag

Søknadsfrist: 31.03.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Institutt for estetiske fag er det ledig to stillinger som Instituttnestleder

Om stillingen

Ved Institutt for estetiske fag er det ledig 150 % åremålsstillinger for to instituttnestledere i en hel og en halv stilling for en periode på fire år fra tiltredelse. Ønsket tiltredelse er 01.08.2023.

Hovedarbeidssted for de to stillingene vil være campus Notodden eller campus Vestfold, men det vil være koordinerings- og ansvarsoppgaver på alle instituttets studiesteder. Reiser mellom studiestedene må påregnes. Arbeidssted vil avklares i løpet av rekrutteringsprosessen.

Instituttet er plassert ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og har ca. 65 ansatte med aktivitet fordelt på studiestedene Notodden, Vestfold, Drammen og Porsgrunn. Undervisningsoppgavene er knyttet til master og femårig faglærerutdanning i design, kunst og håndverk, bachelor i kunst og design, barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, praktisk-pedagogisk utdanning, årsenheter innen musikk og kunst og design. I tillegg kommer oppgaver knyttet til doktorgradsprogram, etter- og videreutdanning og oppdragsvirksomhet.

Forskningen på instituttet er primært knyttet til de utdanninger og fagdisipliner som instituttet representerer.

Instituttet søker nestledere som med faglig profesjonalitet, entusiasme og engasjement kan bidra til å realisere USN sine mål om å være internasjonalt orientert og regionalt forankret universitet med høy kvalitet og sterke arbeidsfellesskap. Instituttet har som mål å være en betydelig aktør innenfor våre fagområder i undervisning og på forskningsfeltet, i tillegg til utvikling av instituttets egne fagområder og muligheter i etter- og videreutdanning.

Instituttnestlederne vil inngå i instituttets lederteam og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av instituttets utdanninger, forskning og organisasjon, strategiske mål og handlingsplaner. Ledergruppen har et felles ansvar for den kontinuerlige faglige utvikling av ansatte og daglig drift av instituttets virksomhet. Noen perioder vil kreve et mer administrativt fokus, eksempelvis høringsprosesser, strategiarbeid og arbeidsplanlegging. Utover faglige kvalifikasjoner vektlegges personlige egenskaper

Ansvar og oppgaver

Ansvar og myndighet i stillingen blir delegert fra instituttleder. Nestlederne vil få fordelt egne områder innen forskning og etter-videreutdanning og utdanning.

Arbeidsoppgaver vil kunne omfatte:

 • personalansvar for en andel av instituttets ansatte
 • planlegging og oppfølging av arbeidsplaner
 • faglig ledelse i instituttets kjerneområder
 • utvikling av forskningsaktiviteter, inkludert forskningsformidling
 • ansvar for at samlede faglige og økonomiske ressurser brukes på en hensiktsmessig måte
 • å være stedfortreder for instituttleder
 • bistå i å lede og utvikle virksomheten ved instituttet med et spesielt ansvar for å styrke forskningsaktiviteten
 • følge opp kvalitetssikringsarbeidet ved instituttet
 • bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • delta i instituttets strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte styringsdokumenter og handlingsplaner, og at disse følges opp
 • bidra med å representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • representere arbeidsgiver og ivareta ansattes medbestemmelse
 • ansvar for å følge opp høringer
 • daglig drift og oppfølging av pågående oppgaver

Kvalifikasjoner

 • relevant kompetanse på master-/hovedfagsnivå eller tilsvarende innenfor ett av instituttets fagområder eller administrativt kompetanseområde

 • faglig styrke for relevante fagområder for instituttet

 • ledererfaring fra høyere utdanning

 • relevant erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet på universitets-/høgskolenivå

 • gode IKT kunnskaper og kjennskap til administrative systemer i utdanningssektor

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett av de skandinaviske språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på

 • gode lederegenskaper
 • god kjennskap til UH-sektoren
 • erfaring fra strategisk og organisatorisk utviklingsarbeid, samt endringsprosesser
 • erfaring med personalledelse
 • erfaring fra offentlig forvaltning og utredningsvirksomhet
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Personlige egenskaper

 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • engasjement og entusiasme for stillingen
 • kommunikative evner, evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt, lokalt, regionalt og internasjonalt, og til å bidra til å utvikle institusjonens omdømme

Universitetet i Sørøst-Norge er i stadig utvikling, noe som stiller krav til evne og vilje til omstilling. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som instituttnestleder lønnes etter statens regulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1475. Lønnsplassering i henhold til universitetets lønnspolitikk, minimum kr. 661 400,-per år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring jfr HTA § 13 (4).

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Eirin Sæther, tlf.: 412 97 179
 • Fakultetsdirektør Bent Kristiansen, tlf.: 920 51 051

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS