Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Kontorsjef - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 09.08.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Kontorsjef

Ved Det medisinske fakultet, er det ledig ei fast stilling som kontorsjef (100%) for tverrfaglege aktiviteter tilknytt det strategiske satsingsområdet Globale samfunnsutfordringer. Det er ynskjeleg med snarleg tilsetting.

Globale samfunnsutfordringar er eit av tre strategiske hovudsatsingsområder ved Universitetet i Bergen, fram mot 2022. Satsinga er forankra ved Det medisinske fakultet. Stillinga er sentral i satsinga og skal bidra til å tilrettelegging for støttefunksjonar for relevante fagmiljø på tvers av fakultetsgrensene. Faglege hovudtema i den strategiske satsinga er migrasjon, helse og ulikheit.

Arbeidsoppgåver:

 • Personalansvar for dei administrativt tilsette ved den strategiske satsninga Globale samfunnsutfordringar
 • Planlegging, koordinering og administrativ oppfølging av aktuelle oppgåver for satsinga, til dømes Bergen Summer Research School og Bergen Global.
 • Saksbehandlings, utviklings- og utgreiingsoppgåver og arrangement i samhandling med strategigruppa for satsinga
 • Delta i strategiarbeid og utvikling av administrasjonen i satsinga
 • Økonomioversikt
 • Sekretær for strategigruppa

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga. Meir informasjon om satsinga Globale samfunnsutfordringar finn ein på: https://www.uib.no/samfunnsutfordringer

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved lang relevant praksis og etter- og vidareutdanning.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne i norsk og engelsk er eit krav
 • Leiarerfaring er ein føremon
 • Relevant administrativ erfaring frå UH-sektoren er ein føremon
 • Kjennskap til UH-sektorens digitale reidskap er ein føremon
 • Efaring med administrativ støtte i søknadsarbeid med ekstern finansiering er ein føremon
 • Erfaring med internasjonalt arbeid er ein føremon

Vi søkjer ein person som

 • er strukturert og har gode planleggingsevner
 • har god evne til å involvere og motivere medarbeidare
 • har stor grad av sjølvstende og er løysingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har god evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • likar å jobbe med og har erfaring med internasjonale kontaktar
 • likar å jobbe i eit miljø med stort spenn i arbeidsoppgåver

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Lønssteg 62-70 (for tida kr 552 800 – 640 200). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen