Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Forskningsleder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

Søknadsfrist: 27.10.2019

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig stilling som forskningsleder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE). Forskningslederstillingen kombineres med stilling som professor/førsteamanuensis.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i seks forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, ernæringsstudiet og Master of Public Health, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor- master og phd.-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM), som ledes av Universitetet i Oslo. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.

Allmennmedisinsk forskningsgruppe har prosjekter knyttet til befolkningsundersøkelser (Tromsøundersøkelsen), kliniske problemstillinger, studier av symptomer og helseatferd og helsetjenesteforskning. Forskningsgruppen er samlokalisert med Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø (www.afenord.no) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (www.nsdm.no), og de tre miljøene har tett samarbeid.

Fagenhet for primærmedisin har ansvar for undervisning og praksis for medisinstudenter i primærmedisinske og samfunnsmedisinske fag, med vekt på allmennmedisin, samt veiledning av vitenskapelige arbeid (master- og ph.d-grad) med primærmedisinske og samfunnsmedisinske tema.

Stillingens forskningsområde

Stillingen er tillagt den overordnede faglige ledelsen av AFE’s forskning og formidling. I stillingen inngår det også økonomiansvar og noen personaloppgaver.

Den som tilsettes skal lede det videre forskningsarbeidet ved forskningsenheten, sørge for at det foregår forskning ved enheten på allmennmedisinens premisser, og således legge grunnlag for rekruttering av forskere innen fagområdet allmennmedisin. En viktig del av forskningslederens oppgaver vil være å veilede ph.d-kandidater. Den tilsatte forventes å initiere og gjennomføre forskning av høy kvalitet med relevans for allmennleger og deres grenseflate mot resten av helsetjenesten. Forskningslederen samarbeider tett med det allmennmedisinske fagmiljøet ved Institutt for samfunnsmedisin, og skal bidra til en styrking av den samlede allmennmedisinske forskningen ved Instituttet.

Den overordnede faglige ledelsen av AFE utgjør 50% av en full stilling. De gjenværende 50% fordeles likt mellom undervisning og egen forskning.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse:

Kvalifikasjoner

Forskningsleder ved AFE må være utdannet lege. Formelle kvalifikasjoner i form av dr.med. eller ph.d-grad er en forutsetning, og professorkompetanse er ønskelig. Spesialistgodkjenning i allmennmedisin vil bli vektlagt sammen med klinisk erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet og gode lederegenskaper vil vektlegges sterkt. Klinisk bistilling vil kunne diskuteres.

Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Vi legger vekt på din personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Grunnleggende kompetansekrav - professor/førsteamanuensis og universitetslektor

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som professor er:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det legges vekt på at du kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for medisin ved vurdering av professorkompetanse.

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som førsteamanuensis er:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

Selvstendig forskning utover doktorgrad; dokumenter ved vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering; betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidra på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres

Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk; vil bli vurdert i henhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som universitetslektor er:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (inkl. krav professor)

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling. For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger kreves i tillegg:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til professorstillinger må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

For stilling som førsteamanuensi og universitetslektor gjelder følgende: Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (førsteamanuensis)

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kvalifiseringsvikår

Følgende forhold gir mulighet for ansettelse på kvalifiseringsvilkår:

· utilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV, inkludert full publikasjonsliste
 • Vitnemål for alle grader
 • Referanser og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid
 • For førsteamanuensis gjelder; Dokumentasjon av erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering, og dokumentasjon av gjennomført utenlandsopphold og nasjonalt/internasjonalt forskningsnettverk

Søknaden vedlegges en kort redegjørelse for søkerens forskningsplaner for forskningsenheten.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Bedømmelse av søkernes kvalifikasjoner

Ved vurderingen av søkernes kvalifikasjoner vil følgende inngå i bedømmelsen:

 • visjoner og planer for utvikling av forskningsenheten
 • erfaring med allmennmedisinsk forskning
 • erfaring med samarbeid med allmenn praksis, sykehus og kommunale helsetjenester
 • erfaring med forskjellige typer av forskning (tema, design og metoder), og tverrfaglig samarbeid
 • generell ledelseserfaring
 • kontakt med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
 • erfaring fra klinisk arbeide i allmennpraksis

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen