Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senterleder - Det norske institutt i Roma

Søknadsfrist: 01.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det norske institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innen Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold frem til i dag. Instituttet eies av Universitetet i Oslo, og skal være et brohode for de relevante fagmiljøer i Norge og bistå forskere og studenter fra samtlige norske universiteter, særlig innenfor humanistiske fag.

Om stillingen

Stilling som senterleder (SKO 1475) ved Det norske institutt i Roma (DNIR) er ledig fra januar 2021.

Stillingen er åremålsbegrenset og besettes for en periode på fire år.

DNIR er et senter tilhørende Det humanistiske fakultet, UiO. DNIR skal drive forskning, undervisning og formidling innen Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold fram til i dag.

Det er per i dag også 8 brukerbetalende institusjoner som benytter DNIR. For nærmere informasjon om senteret viser vi til Det norske institutt i Roma.

Det norske institutt i Roma skal tilby gode arbeidsplasser for forskere og studenter og muligheten til kontakt med italienske og internasjonale forskningsmiljø. DNIR skal ha kontakt med relevante akademiske miljø i Roma og Norge og relevante samfunns- og kulturinteresser.

For tiden har senteret to postdoktorstillinger og fire teknisk-administrative tilsatte. Senteret er administrativt underlagt Det humanistiske fakultet.

Senterleder er øverste leder ved DNIR, rapporterer til dekanen og leder senterets virksomhet innenfor rammen satt av fakultetet. Senterlederen har overordnet ansvar og myndighet.

Senterleder har ansvar for personalledelse og administrasjon, herunder økonomistyring og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er senterleders ansvar å se til at det legges best mulig til rette for undervisning og tilreisende forskere. Det ligger også representasjon og undervisning til stillingen.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for senterleder.

Kvalifikasjonskrav

 • søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse (minimum førsteamanuensiskompetanse) eller tilsvarende, med forsknings- og undervisningserfaring innenfor fagområder relatert til DNIRs formålsparagraf eller beslektede fagområder
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • det forutsettes gode kunnskaper i et skandinavisk språk

Å lede et lite senter i utlandet stiller særlige krav til leder. Vedkommende må være allsidig og selvgående. Vedkommende må kunne sette i gang aktivitet og legge til rette for samarbeid med fakultetets ulike fagmiljø, de brukerbetalende institusjonene og relevante miljø i Roma.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • kjennskap til og kontaktnett innen den norske universitetssektoren
 • god rolleforståelse innenfor akademisk ledelse
 • erfaring fra internasjonale forskningsmiljøer
 • gode leder-, samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • evne til strategisk tenkning og planmessig handling innenfor eksisterende ressursrammer, kunne samhandle produktivt med fakultetsledelsen og de ansatte og kunne levere resultater
 • evne til og erfaring med formidling til miljøer utenfor universitetet
 • evner til å samarbeide på tvers av faggrenser
 • evne til og erfaring med personalledelse og økonomistyring
 • evne til å motivere og legge til rette for samarbeid

Det er en fordel dersom den som tilsettes har kunnskaper i italiensk.

Vi tilbyr

 • lønn fra 789 200 – 934 800 kr per år, avhengig av kompetanse
 • tilskudd til bolig etter nærmere avtale
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:

 • CV og søknadsbrev med publikasjonsliste, samt beskrivelse av sinekvalifikasjoner og motivasjon
 • Refleksjonsnotat på 1-2 sider om instituttets utviklingsmuligheter innenfor gjeldenderammer i lederperioden og hvordan du kan bidra til dette (menneskelige ressurser, økonomi og det faglige)

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter. I henhold til offentleglova§ 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren blioffentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rettefor medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen