Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seksjonssjef - Seksjon internasjonalt samarbeid

Søknadsfrist: 12.10.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om forskningsadministrativ avdeling her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seksjonssjef - Seksjon internasjonalt samarbeid

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har viktige forskningsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø ogledelse. Avdelingen tilrettelegger blant annet for universitetets satsinger på fremragende forskning,forskerutdanning, innovasjon, internasjonalt samarbeid og bærekraft. Universitetet jobber aktivtmed FN sine bærekraftsmål (SDG) og avdelingen har sekretariatsansvaret for dette. Avdelingen hartre seksjoner og til sammen 33 ansatte.

Seksjonssjef - Seksjon internasjonalt samarbeid

UiB har høye ambisjoner for den internasjonale aktiviteten og seksjonen har sentrale oppgaverknyttet til strategisk fagstøtte for universitetsledelsen og fagmiljø på en rekke prioriterte områdermed FN sine bærekraftmål, der UiB er i front innen hav, klima- og energiomstilling og globalesamfunnsutfordringer. Seksjonen bistår i nasjonale og globale forpliktelser, vitenskapsrådgivning og‘science to policy’ og har oppfølgingsansvar for mange av UiB sine forsknings- oginnovasjonssamarbeid knyttet til institusjonelle partnerskap og nettverk. UiB har vedtatthandlingsplaner for blant annet Kina og Nordområdene og seksjonen bistår i å koordinere dissesatsingene.

Seksjon internasjonalt samarbeid består av 10 svært kompetente og erfarne medarbeidere med langfartstid innenfor internasjonalt arbeid. Seksjonssjefen har personal- og resultatansvaret og vil inngå iavdelingsdirektørens ledergruppe. Det forventes at seksjonssjefen bidrar aktivt i ledergruppen og taret helhetlig ansvar for avdelingens samlede oppgaveportefølje. Med stillingen vil det følge en delreisevirksomhet.

Arbeidsoppgåver:

 • Lede seksjonens arbeid i tråd med avdelingens målsettinger
 • Sikre kvaliteten i seksjonens tjenester og leveranser og se til at disse utvikler seg i takt med universitetets behov
 • Ivareta personalansvar: ledelse og oppfølging av ansatte, koordinering og bemanningsplanlegging, rekruttering
 • Utvikle god arbeidsflyt, og tilrettelegge for teamarbeid på tvers av seksjonene
 • Delta i koordineringen av oppgaver, møtevirksomhet, informasjonsarbeid og rapportering
 • Ivareta god dialog med fagmiljø og samarbeidspartnere

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Relevant utdanning på minimum masternivå fra universitet eller høyskole. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Ledererfaring med dokumenterbare resultater innen relevant område
 • Gode lederegenskaper og en motiverende lederstil, der kulturbygging og gjennomføringsevne blir vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relasjonsbyggende egenskaper og erfaring med internasjonal nettverksbygging og delegasjonsbesøk

Personlige egenskaper:

 • God rolleforståelse og evne til å legge til rette for gode arbeidsprosesser, teamarbeid og godt samspill på tvers i egen avdeling, for rektorat, fakulteter og andre relevante fagmiljø i organisasjonen
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe tverrfaglig, med god gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et sterkt kompetansemiljø med stor faglig bredde
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø som er opptatt av å dele kunnskap og jobbe i team
 • Høye ambisjoner og mål for den internasjonale forsknings- og innovasjonsaktiviteten
 • Stilling som seksjonssjef (kode 1211) i 78 - 84 i det statlige lønnsregulativet (For tida kr. 765 100 - 906 000). For særskilt kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å vurdere høyere lønn
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Forsknings- og innovasjonsdirektør Benedicte Løseth, [email protected] eller mobil 916 03 900

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Det blir gjennomført forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymisering av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidatar som er aktuelle for intervju. Forsøket skal evaluerast av Difi, som behandlar anonyme opplysningar av tilsetjingsprosessen, og det blir utarbeidd statistikk over resultata av forsøket. Opplysningar om enkelpersonar blir ikkje levert ut til andre i samband med forsøket og evalueringa, men reglane om innsyn i offentleg søkjarliste og utvida søkjarliste gjeld.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS