Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seksjonssjef - Seksjon innovasjon

Søknadsfrist: 12.10.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om forskningsadministrativ avdeling her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seksjonssjef - Seksjon innovasjon

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har viktige forskningsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø og ledelse. Avdelingen tilrettelegger blant annet for universitetets satsinger på fremragende forskning, forskerutdanning, innovasjon, internasjonalt samarbeid og bærekraft. En stor del av forskningen ved universitetet er finansiert av midler hentet fra EU og Forskningsrådet. Innovasjon blir viktig i EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Universitetets samlede eksternfinansierte inntekt utgjør i 2020 over en milliard. Avdelingen har tre seksjoner og til sammen 33 ansatte.

Seksjonssjef - Seksjon innovasjon

Innen samfunnsoppdraget innovasjon har UiB ambisjoner for tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon og kommersialisering. Avdelingen har et tilrettelegger- og igangsetteransvar for universitets handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap og seksjonen skal være pådriver for å utvikle gode virkemidler for innovasjonsstøtte til forskere og studenter på UiB.

Seksjon innovasjon består av 13 svært kompetente medarbeidere innen arbeidsfeltene innovasjon, juridisk rådgivning og kontraktsoppfølging, forskningsinfrastruktur, åpen vitenskap og analyse. Seksjonssjefen har personal- og resultatansvaret og vil inngå i avdelingsdirektørens ledergruppe. Det forventes at seksjonssjefen bidrar aktivt i ledergruppen og tar et helhetlig ansvar for avdelingens samlede oppgaveportefølje.

Arbeidsoppgåver:

 • Lede seksjonens arbeid i tråd med avdelingens målsettinger
 • Sikre kvaliteten i seksjonens tjenester og leveranser og se til at disse utvikler seg i takt med universitetets behov
 • Ivareta personalansvar: ledelse og oppfølging av ansatte, koordinering og bemanningsplanlegging, rekruttering
 • Utvikle god arbeidsflyt, og tilrettelegge for teamarbeid på tvers av seksjonene
 • Delta i koordineringen av oppgaver, møtevirksomhet, informasjonsarbeid og rapportering
 • Ivareta god dialog med fagmiljø og samarbeidspartnere

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Relevant utdanning på minimum masternivå fra universitet eller høyskole. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Ledererfaring med dokumenterbare resultater innen relevant område
 • Gode lederegenskaper og en motiverende lederstil, der kulturbygging og gjennomføringsevne blir vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å legge til rette for gode arbeidsprosesser, teamarbeid og godt samspill på tvers i egen avdeling, for rektorat, fakulteter og andre relevante fagmiljø i organisasjonen
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe tverrfaglig med stor gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et sterkt kompetansemiljø med stor faglig bredde
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø som er opptatt av å dele kunnskap og jobbe i team
 • Høye ambisjoner og mål for forsknings- og innovasjonsaktiviteten
 • Stilling som seksjonssjef (kode 1211) i 78 - 84 i det statlige lønnsregulativet (For tida kr. 765 100 - 906 000). For særlig kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å vurdere høyere lønn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Forsknings- og innovasjonsdirektør Benedicte Løseth, [email protected] eller mobil 916 03 900

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS