Universitetet i Stavanger har en ledig spennende stilling!

Leder for Nettverk for velferdsforskning

Søknadsfrist: 09.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker leder for Nettverk for velferdsforskning.

Forskningsnettverket er under etablering og vil bestå av samarbeidspartnere fra flere fagområder ved UiS og aktører utenfor universitetet. Nettverket skal bidra til å styrke og spisse forskningsinnsatsen innenfor velferd, øke samarbeid innad ved UiS og med eksterne partnere, samt fremme økt oppmerksomhet rundt vår innsats innenfor velferdsforskning.

Universitetet i Stavanger


Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.200 studenter og 160 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern.


Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole. Senter for kjønnsstudier er også del av fakultetet.

Leder for Nettverk for velferdsforskning får mulighet til å være den fremste drivkraften i etableringen av et nytt forskningsnettverk. For ansettelse må du ha kompetanse som professor eller førsteamanuensis innenfor relevant fagområde.

Arbeidsoppgavene vil være å koordinere forskningsaktiviteter i nettverket, herunder de administrative oppgaver og være pådriver for etablering av nye forskningsaktiviteter innenfor fagfeltene. Rollen vil også innebære å være aktiv mot regionale og nasjonale aktører i arbeidslivet og representere partnere i nettverket utad. Som leder for nettverket vil du faglig rapportere til nettverkets styringsgruppe som har representanter fra forskjellige fagmiljøer og institusjoner.

Den som ansettes vil være tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Forskningsnettverket opprettes for en periode på tre år med mulighet for forlengelse.

Leder tilbys fast ansettelse, men vesentlige endringer av arbeidsoppgaver må påregnes dersom nettverket ikke videreføres etter de første 3 årene.

Om Nettverk for velferdsforskning

Det gjøres mye velferdsforskning ved UiS og vi ønsker å styrke dette området ytterligere ved å tilrettelegge for samarbeid mellom forskere på tvers av institutter og fakulteter og på tvers av forskningsinstitusjoner. Ved også å invitere eksterne aktører i samfunnslivet til nettverket sørger vi for at våre fagfolk og studenter etablerer et enda tettere samarbeid med disse. Et nettverk vil bidra til mer samlet innsats rundt noen prioriterte områder og øke sjansen for eksternt finansierte prosjekter. En annen ønsket effekt er økt engasjement og motivasjon hos ansatte som ønsker å delta i nettverket.

Velferdsområdet er både nasjonalt og internasjonalt. Den norske arbeids- og velferdsetaten (NAV) forvalter 1/3 av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte. Regjeringen peker i sin langtidsplan på flere områder hvor de ønsker et forskningsløft:

 • Gjennomgang av NAV-reformen og om den virker etter hensikten.
 • Arbeids- og velferdstjenestene regnes som et forskningssvakt område. Det er behov for mer kunnskap om hva som kan bidra til å effektivisere tiltak og tjenester.
 • Politikk- og tjenesteutvikling på barne- og ungdomsområdet og innenfor utdanning, familiepolitikk, vold i nære relasjoner, likestilling og diskriminering.
 • Tidlig innsats, forebyggende arbeid og det helhetlige tjenestetilbudet til utsatte barn, unge og familier.
 • Effekter av tiltak og tjenester, og om samspillet mellom barnevernet og deres brukere. Det er også behov for forskning om brukergruppens utfordringer og deres behov for hjelp på tvers av tjenestene.

Internasjonalt vil særlig de vedtatte 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030 (FNs bærekraftsmål) prege forskningen. Her ses økonomisk, miljømessig og sosial utvikling i sammenheng. Ifølge FN handler bærekraftig utvikling om «å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine».

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lede den daglige driften av nettverket innenfor de rammene som er gitt av nettverkets styringsgruppe.
 • Ivareta sekretærfunksjon for nettverkets styringsgruppe, herunder sørge for at det blir utarbeidet saksfremlegg med forslag til vedtak i saker samt følge opp vedtak.
 • Koordinere og følge opp strategiutvikling i samsvar med overordnet strategi, og implementere vedtatte strategier og planer.
 • Sørge for god resultatoppnåelse og synliggjøring av nettverkets aktiviteter internt og eksternt, gjennom å fremme publisering og formidling av forskningsresultater.
 • Bygge opp samarbeidsrelasjoner mellom ulike interne og eksterne parter samt legge til rette for at det løpende samarbeidet med disse fungerer godt.
 • Sørge for god ressursutnyttelse, gjennom ledelse og koordinering av de samlede aktivitetene, samt gjennom disponering av nettverkets økonomiske ressurser.
 • Initiere og lede arbeidet med søknader om ekstern finansiering, bl.a. gjennom EUs rammeprogram og Norges forskningsråd.
 • Sørge for en god og hensiktsmessig organisering av nettverkets virksomhet, i tråd med universitetets retningslinjer for etablering og drift av forskningsnettverk.
 • Legge til rette for et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø ved nettverket.
 • Sørge for erfaringsutveksling med andre nettverksledere ved UiS.
 • Sørge for at det utarbeides en årsrapport for nettverket.
 • Bidra i forskningsprosjekter knyttet til nettverket.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter professor eller førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet.

Samfunnsutfordringer knyttet til velferdsområdet vil være velkjente for den som søker og det forventes at søkeren ser de faglige fremtidsmuligheter som ligger i satsingen.

Erfaring med forskningsledelse er sentralt for stillingen. Vi vektlegger særlig gode resultater fra forskningsledelse og sukseess med å skaffe eksterne forskningsmidler.

Du bør også kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeidsspråket er norsk, og du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig ved tiltredelse. Du må også beherske engelsk svært godt.

Videre legges det vekt på at du har

 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, for professor l.pl 17.510, kode 1013, kr 700 000 - 860 000 bto pr år, for førsteamanuensis l.pl 17.510, kode 1011, kr 580 000 - 680 000. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli bedømt av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene. Erfaring fra forskningsledelse, popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og evt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen tillegges også vekt.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen