LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Prosjektleder / rådgiver for steinkonserveringsoppdrag i Stavanger domkirke

Søknadsfrist: 22.09.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag omlag 90 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Arkeologisk museum søker etter prosjektleder/rådgiver til et spennende og utfordrende steinkonserveringsoppdrag i Stavanger domkirke. Restaureringsprosjektet som helhet foregår i regi av Stavanger kommune, og heter "Domkirken 2025". Museets aktuelle deloppdrag heter "Domkirken 2025-steinkonservering". Det har pågått siden kontraktsinngåelse i mars 2016 og skal vare til 2025 eller utgangen av 2024. Stillingen er ledig fra 1. desember og er en eksternt finansiert prosjektstilling med varighet på 3 år.

Vi trenger en erfaren og dyktig prosjektleder for konserveringsavdelingens fagområde "Steinkonservering og bygningsrestaurering". Teamet består av konservatorer og restaureringsteknikere med noe involvering av forskere. Restaurerings­teknikerne er enten steinhuggere eller tradisjonsmurere. Stavanger domkirke er fra middelalderen, datert til 1125, da bispesetet ble etablert i Stavanger. Kirken er et automatisk fredet kulturminne etter Kulturminne­loven, og restaureringsarbeidet gjøres etter godkjenning fra Riksanti­kvaren.

Den som ansettes må styre mot optimal framdrift, kunne forankre beslutninger gjennom god og tydelig kommunikasjon, og lede prosjektet utfra god økonomi- og rolleforståelse i samarbeid med avdelingsleder. Han eller hun må kunne kvalitetssikre leveransen vår i tråd med kontrakt og budsjett, og være en motiverende og samlende arbeidsleder på byggeplassen og for oppdraget som helhet.

Om oppdraget "Domkirken 2025 - Steinkonservering"

Museets oppdrag omfatter konservering av all kleberstein på domkirken, ute og inne, og fugene mellom dem. Våre konservatorer vurderer tilstand og foreslår tiltak i samråd med øvrig team. Dokumentasjonen som utarbeides utgjør grunnlaget for hver enkelt dispensasjonssøknad som sendes til Riksantikvaren av restaureringsarkitekt, kontrahert som ansvarlig søker i prosjektet. Slik gjennomføres oppdraget steg for steg, utvendig og innvendig, etter hvert som dispensasjoner foreligger.

I forbindelse med tidligere restaureringer og vedlikehold er det brukt mye sement i fuge- og reparasjonsmørtel. I mange tilfeller medfører dette dårlig tilstand, særlig utvendig på bygget, og derfor anbefaler vi ofte å erstatte disse med kalkfuger i våre behandlingsforslag til Riksantikvaren. Kalkmørtel er det opprinnelige, originale puss- og fugematerialet for en middelaldersk steinkirke.

Hovedoppgaver

 • sikre god overordnet styring av oppdraget i tråd med kontrakt, budsjett og faglig kvalitet, i dialog med avdelingsleder
 • utarbeide prognoser og fremdriftsplaner, både kvartalsvis og mer langsiktig, i forståelse med oppdragsgivers byggeleder for restaureringsprosjektet
 • lede arbeidet for konserveringsavdelingens team på byggeplassen
 • være ansvarlig for innkjøp og bestillinger, herunder kommunikasjon med leverandører
 • kontrollere fakturagrunnlag til kommunen
 • HMS-ansvarlig på byggeplassen
 • rapportere til oppdragsgivers prosjektledelse i kvartalsmøter, samt delta i byggemøter og prosjektstyringsmøter
 • oppfølging av teammedlemmenes arbeidsoppgaver og sørge for god kommunikasjon i alle ledd

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring innen prosjektstyring
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy og prosjektstyringsverktøy (MS-project eller lignende)
 • erfaring med økonomistyring, kjennskap til Unit4 vil være en fordel
 • god forståelse for kulturminnelovgivningen og forvaltningsprosesser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god fremstillingsevne på engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har interesse for restaurering av kulturminner
 • er resultat- og løsningsorientert med fokus på kvalitet
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og har evne til å jobbe med forskjellige faggrupper
 • har evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert

Vi tilbyr

 • deltakelse i spennende og unikt prosjekt med stor betydning for byen Stavanger
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 499 500 - 594 300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn og/eller ansettelse som seniorrådgiver i kode 1364 vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: 51831216, e-post: [email protected] eller til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf: 51833011, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS