Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektledere ved Arkeologisk seksjon

Søknadsfrist: 03.03.2020

Om stillingene

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitet i Oslo vil i 2020 starte gjennomføringen av arkeologiske undersøkelser i forbindelse med utbygging av E39 i vestlige del av Agder. Utbyggingen er delt i flere delstrekninger, og vi har behov for to prosjektledere.

Prøveprosjektet Arkeologi på nye veier

Riksantikvaren og Nye Veier har startet et prøveprosjekt knyttet til automatisk fredete kulturminner på strekningen av E39 som går gjennom Flekkefjord. Arkeologiske utgravninger skal kunne skje før reguleringsplanvedtak, delvis samtidig som registreringene pågår, og byggestart umiddelbart etter reguleringsplanvedtak. Prøveprosjektet omfatter et bredt samarbeid mellom Riksantikvaren, Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Kulturhistorisk museum og Arkeologisk museum i Stavanger, i tillegg til de to respektive maritime museene.

Utgravningene vil faglig sett spenne over hele forhistorien. Prosjektlederen vil få et hovedansvar for overordnet planlegging, potensialvurderinger og et faglig program for undersøkelsene i Agder, i tillegg til samarbeidet i felt mellom KHM og de andre involverte partene. Prøveprosjektet har en overordnet felles styringsgruppe. Arkeologisk seksjon vil i tillegg nedsette en referansegruppe som en ressursgruppe for prosjektet internt på museet.

Vi søker vi én prosjektleder (SKO 1113) til prøveprosjektet. Stillingen vil ha en varighet på 1 år med oppstart våren 2020, og med mulighet for forlengelse dersom prøveprosjektet blir utvidet.

Greipsland–Ime og Mandal–Herdal

I forbindelse med etableringen av ny E-39 i Lindesnes og Lyngdal kommuner skal det gjennomføres arkeologiske undersøkelser på to delstrekninger. Tilførselsveien fra Greipsland til Ime vil berøre et rikt kulturminnemiljø på Kanten ved Mandal. Innenfor et velavgrenset landskapsrom vil det her bli undersøkt spor av omfattende aktivitet i eldre og yngre steinalder, samt kulturminner fra bronse- og jernalder. Traséen Mandalselva–Herdal kommer i konflikt med et variert spekter av kulturminner fra jernalder og middelalder, blant annet et gårdsanlegg, gravhauger, rydningsrøysfelt, kokegroper og hellere.

De to prosjektene har separate budsjetter og prosjektlederen vil administrere flere utgravningsfelt samtidig i samarbeid med utgravnings-/feltledere. Prosjektet vil ha én overordnet felles styringsgruppe. Utgravningene i 2020 vil ha et hovedfokus på Kanten-området ved Mandal, mens undersøkelsene langs traseen Mandal–Herdal vil foregå i 2020 og 2021.

Til prosjektene Greipsland–Ime og Mandal–Herdal søker vi én prosjektleder (SKO 1113) som kan lede begge prosjektene. Stillingen vil ha en varighet på 2 år og starter opp i mai/juni 2020. I påvente av formelle vedtak tar KHM forbehold om tilsettingstidspunkt og prosjektets varighet.

Arbeidsoppgaver

Prosjektlederne vil ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for gjennomføringen av de arkeologiske undersøkelsene, i henhold til museets retningslinjer for prosjektstyring. Dette innebærer også arbeidsledelse for alle KHMs ansatte i prosjektene i felt, og det må påregnes stor grad av tilstedeværelse i felt så lenge undersøkelsene pågår.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i nordisk arkeologi. Søkere med doktorgrad i nordisk arkeologi vil ha et fortrinn
 • Bred og relevant ledererfaring fra arkeologisk feltarbeid i Norden
 • Allsidig erfaring fra arkeologiske utgravninger
 • Erfaring med prosjektarbeid og formidling vil være en fordel
 • Førerkort (kl. B)
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Søkere må beherske norsk eller skandinavisk språk (skriftlig og muntlig) og ha god skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

KHM søker prosjektledere som er selvstendige, strukturerte, fleksible og samarbeidsvillige. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søkere som har vitenskapelige publikasjoner kan legge ved inntil 3 av disse. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen. Søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser.

Vi tilbyr

 • lønn som prosjektleder (stillingskode 1113) fra kr 563 700,- til kr 640 200,- per år avhengig av kompetanse og erfaring
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Lene Melheim, tel: 22841957, e-post:[email protected]
 • Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, tel: 22859567, e-post: [email protected], for spørsmål knyttet til elektronisk søknad

Søk på stillingen