Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef for Forskningsseksjonen - Det humanistiske fakultet

Søknadsfrist: 24.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.


Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og nær 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

Om fakultetet

UiO er et forskningsintensivt breddeuniversitet. HF er det største og beste humanistiske fakultetet i Norge og hevder seg godt internasjonalt. Våre forskere gjør det godt i konkurranse om forskningsmidler og vi tiltrekker oss søkere på internasjonalt nivå til vitenskapelige stillinger. Vi har også Norges største humanistiske doktorgradsprogram.

Fakultet spiller en svært viktig rolle for utviklingen av humanistisk forskning i Norge og ønsker å være en forskningspolitisk premissleverandør på det humanistiske feltet.

På UiO ønsker vi å legge til rette for et godt forskningsmiljø i tråd med god internasjonal vitenskapelig praksis. En prioritert strategisk ambisjon for Det humanistiske fakultetet er å ha større suksess når det gjelder utlysninger som går på å løse de store samfunnsutfordringene, ikke minst når det kommer til tematiske prosjekter fra Norges Forskningsråd og EU. Seksjonssjefen skal bidra til at HF kan innta denne rollen og nå disse målene. Forskningsseksjonen har også ansvar for fakultetets forskerutdanningsprogram og justeringer av dette for å øke kvaliteten ytterligere på programmet.

Om stillingen

Stillingen vil både ha strategiske og operative oppgaver, og du må trives i begge rollene. Seksjonssjefen arbeider tett med forskningsdekanen og rapporterer til fakultetsdirektøren.

Fakultetsadministrasjonen har seks seksjoner med til sammen ca. 80 medarbeidere. Fakultetet yter fellestjenester til instituttene innenfor virksomhetsområdene IT, personal/HR, kommunikasjon og økonomi. Studie- og forskningsadministrasjon er delt mellom fakultets- og instituttnivå. Forskningsseksjonen har har fem medarbeidere i tillegg til seksjonssjef. Mer om fakultetet på www.hf.uio.no

Om seksjonen og stillingen

Forskningseksjonens arbeidsfelt er forskerutdanning, forskningsetikk og GDPR, impact og innovasjon, koordinering av Cristin-registrering, EU-prosjekter og koordinering av større søknadsprosesser som SFF og HFs faglige prioriteringer. I tillegg støtter de forskningsdekanen i forskningspolitiske prosesser nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen har ansvar for flere faglige og administrative nettverk. I tillegg bidrar seksjonen inn i utredninger og analyser for fakultetet som helhet. Til seksjonen ligger det også en sekretariatsfunksjon for fakultetets ledelse.

Det forskningspolitiske og forskningsadministrative feltet er i stadig utvikling/endring. Dette skjer samtidig med at behovet for å jobbe mer på tvers av de administrative virksomhetsområdene øker. Det forventes at seksjonssjefen er en proaktiv pådriver og bidragsyter inn i dette arbeidet.

Foto: Colourbox

Viktige arbeidsoppgaver i stillingen

Seksjonssjef skal

 • lede og utvikle arbeidet i seksjonen/seksjonens oppgaver og tjenester, og ha ansvar for kvalitet, ressurskoordinering og fremdrift,
 • ivareta personalledelse og oppfølging av medarbeidere,
 • være en strategisk rådgiver for fakultetsledelsen på forskningsfeltet,
 • legge til rette for samarbeid med andre seksjoner, institutter og fakulteter,
 • delta i relevante fagforum, internt og eksternt.

Det kan også bli lagt andre oppgaver til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på mastergradsnivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring
 • Bred erfaring fra forskningsadministrasjon i sektoren, inkludert erfaring fra strategisk arbeid, god kjennskap til forskningspolitikk og finansieringskilder
 • Erfaring fra koordinering av administrative prosjekter vil være en fordel
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk er nødvendig

Personlige egenskaper

Vi søker en person som liker å jobbe som lagspiller i en kompleks kunnskapsorganisasjon. Den vi ansetter har evne til å jobbe systematisk, er resultat- og løsningsorientert og har gode gjennomføringsevner. Vi søker en tydelig og motiverende leder som forstår utfordringene på feltet. Du må ha meget god rolle- og organisasjonsforståelse og like å håndtere kombinasjonen av drift og forvaltning med strategisk arbeid. Du må også ha gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner.

I totalvurderingen vil vi legge spesiell vekt på de personlige egenskaper som gjør søkerne skikket til stillingen.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 702 100 til 896 500 per år, avhengig av kompetanse for stilling som seksjonssjef (SKO 1211)
 • eit hyggelig og stimulerendre arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstida

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål

Når du søker på stillinga, ber vi deg hente utdanningsresultatene dine fra Vitnemålsportalen. Om utdanningsresultatene dine ikke er tilgjengelig via Vitnemålsportalen, ber vi deg laste opp kopier av vitnemålene eller karakterutskriftene dine.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi viser til regelverk for teknisk-administrativt ansatte.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettigheter til forskingsresultat m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillinga: Fakultetsdirektør Monica Bakken, tlf.: 970 82983

For spørsmål om hvordan søke: Personalrådgiver Julie Tøllefsen

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS