Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senterleder ved LINK- Senter for læring og utdanning

Søknadsfrist: 02.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


LINK - Senter for læring og utdanning
- skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. LINK jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke k

LINK – Senter for læring og utdanning

Ved LINK – Senter for læring og utdanning er det ledig åremålsstilling som senterleder. Stillingen er ledig for en åremålsperiode på 4 år, med mulighet for forlengelse i en ytterligere periode etter offentlig utlysning. LINK består av fagmiljøer innen universitetspedagogikk, læringsteknologi, formidling og ulike former for digital produksjon som til sammen skal bidra til å utvikle et helhetlig læringsmiljø ved Universitetet i Oslo. LINKs arbeidsoppgaver og ansvarsområder forvaltes av et tverrfaglig miljø, og krever stor grad av selvstendighet, initiativ, engasjement, samarbeid og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Senterets virksomhet omfatter ca. 19 årsverk totalt. Senteret er faglig plassert direkte under Rektor, og senterleder rapporterer til senterstyret. Det utdanningsvitenskapelige fakultet er vertsfakultet for senteret, og det er utarbeidet en avtale som regulerer dette forholdet.

LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO gjennom kreativ og kritisk utforskning av nye undervisnings- og læringsformer og støtte til utvikling av ulike teknologier som fremmer kreative og inkluderende læringsmiljø. UiO har i sin Strategi 2030: Kunnskap – ansvar – engasjement: For en bærekraftig verden, en tydelig ambisjon om å utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å ta kunnskap i bruk for å skape en bedre verden. Dette formålet er sentralt i LINKs arbeid med å styrke universitetspedagogisk kompetanse og -utviklingsarbeid (se ellers LINKs mandat og Strategi 2025).

Senteret tilbyr forskningsbasert universitetspedagogisk utdanning, bistår fakultetene og enhetene i deres kvalitetsutviklingsarbeid, tar initiativ til og deltar i gjennomføring og uttesting av pedagogiske utviklingsprosjekter. LINK tilbyr en rekke tjenester, kurs og rådgivning i anvendelser av digital teknologi og utforming av medierike omgivelser i undervisning, læring og vurdering.

LINK er en pådriver for kunnskaps- og erfaringsdeling og for analyser av UiOs arbeid med å realisere strategiske satsinger på utdanningsfeltet. Senterets leder har som hovedoppgave å stimulere til at senterets ulike kompetanser samlet sett styrker UiOs utdanningstilbud.

Om stillingen

Senterleder ved LINK har en sentral rolle i arbeidet med utdanningskvalitet ved UiO. Dette inkluderer aktivt samarbeid med fakultetene og med UiOs ledelse. Sentralt står arbeidet med fremme betydningen av kunnskapsbasert universitetspedagogisk utviklingsarbeid og et helhetlig læringsmiljø for UiOs studenter.

LINKs arbeidsoppgaver og ansvarsområder har en tverrfaglig og utviklingsorientert karakter og det forventes at senterets leder tar initiativ, viser engasjement, stimulerer til samarbeid og kontinuerlig kompetanseutvikling innad i senteret og ut mot fagmiljøene. En viktig oppgave for den nye senterlederen er å kople og gi felles retning for det sammensatte arbeidet ved LINK.

Stillingen som senterleder lyses ut som «professor for faglig ledelse» (SKO 1404) – og det forventes at søkere har professorkompetanse ved søkertidspunktet.

Arbeidsoppgaver

 • Ha det overordnede ansvaret for å lede senteret, herunder realiseringen av “Strategi 2025 for LINK”, samt forvalte og utvikle LINKs mandat i samspill med LINKs styre og UiOs Utdanningskomité
 • Videreutvikle det universitetspedagogiske utdanningstilbudet og utviklingsarbeidet - blant annet gjennom å styrke koplingen til fakultetenes og enhetenes utviklingsbehov
 • Styrke den institusjonelle, digitale og organisatoriske utviklingen ved UiO innen utdanningskvalitet, herunder å bistå fakultetene i realiseringen av deres utdanningssatsinger.
 • Være aktiv i arbeidet for å realisere UiOs ambisjoner om en bærekraftig utdanningssatsing med et tydelig fokus på studentenes læringsmiljø og inkluderende utdanning
 • Ha det overordnede personalansvar for ansatte ved LINK, og styrke det tverrfaglige samarbeidet og kompetanseutviklingen internt ved LINK
 • Utarbeide og følge opp planer, budsjetter og ha ansvaret for økonomi og virksomhetsrapportering i henhold til UiOs overordnede regelverk
 • Stillingen kan ha undervisning/forskningsaktivitet som en del av oppgavene

Kvalifikasjonskrav

 • Professorkompetanse
 • Solid universitetspedagogisk og vitenskapelig kompetanse innen LINKs arbeidsfelter
 • Erfaring med, kompetanse innen, og forståelse for det universitetspedagogiske feltet, pedagogisk innovasjon, utviklingsarbeid og digitalisering – og hvordan dette spiller sammen i utviklingen av et helhetlig læringsmiljø
 • Ledererfaring fra kompleks faglig-/vitenskapelig ledelse i tverrfaglig og tillitsbasert arbeidsmiljø der langsiktig kompetanseutvikling er sentralt
 • God organisatorisk og politisk forståelse av UH-sektoren og dens samfunnsmandat, samt kritisk og forskningsbasert forståelse av nasjonale og internasjonale utviklingstendenser som påvirker universitetet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne – på norsk (skandinaviske språk) og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er en fordel med god kjennskap til norsk høyere utdanning generelt og til UiO spesielt, inkludert forståelse av institusjonens kultur og disiplinære arbeidsformer ved UiO
 • Kjennskap til kunnskapsleverandører og aktører innen høyere utdanning i Norge
 • Det er en fordel med god innsikt i LINK som senter og LINKs rolle ved UIO, samt engasjement for hvordan senteret og dets rolle kan styrkes og videreutvikles
 • Kunnskap om ulike teknologier til støtte i læringsdesign og utvikling av sammensatte og helhetlige læringsomgivelser
 • Kunnskap om og forståelse for utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner
 • Bred oversikt over høyere utdanning som forsknings- og praksisfelt, og erfaring med oversettelse av forskningsbasert kunnskap inn i pedagogiske utviklingsprosjekter - i tett samarbeid med ulike fagmiljøer

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og ansvar, og se nye utviklingsmuligheter
 • Kapasitet for tverrfaglig samarbeid og vektlegging av kollektive arbeidsformer i et forskningsorientert universitet
 • Engasjement for kvalitetsutvikling i høyere utdanning og universitetets samfunnsoppdrag
 • Driver for videreutvikling av arbeidsmiljøet og for å stimulere til læring på tvers i LINK
 • Evne til å kombinere universitetspedagogisk teori og praktisk anvendelse
 • Svært gode evner til kommunikasjon og dialog

Vi tilbyr

 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 948 900 og kr 1 100 000 i stilling som professor for faglig ledelse, stillingskode (SKO) 1404
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av kvalifikasjoner og egnethet for stillingen)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Kompetanseerklæring om professorkompetanse
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO, Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO og Veiledende notat om ansettelse og opprykk til professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For informasjon om stillingen, senterets mandat og virksomhet:

For informasjon om stillingen og vertsfakultetets rolle:

For spørsmål om søknadsprosess:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS