Spennende jobbmulighet ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU!

Seksjonssjef for forskningsseksjonen

Søknadsfrist: 27.09.2020

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for ingeniørvitenskap 


Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudier i teknologi, realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Vi har mer enn 50 studieprogram å velge mellom. Vår forskning bidrar til en samfunnsutvikling preget av bærekraft og nyskaping. Fakultetet består av åtte institutter og en fakultetsadministrasjon.

Vi søker riktig person til stilling som Seksjonssjef for forskningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap

Om stillingen

Vi har ledig stilling som seksjonssjef i forskningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

IV-fakultetet er et av de største fakultetene ved NTNU, med et høyt antall ph.d.-stillinger og en samlet omsetning på 1,5 mrd. kroner, hvorav nærmere 600 mill. kroner kommer fra en stor portefølje av eksternfinansierte forskningsprosjekter. Forskningsseksjonen ved fakultetet har 7 årsverk, og samarbeider tett med fakultetets 8 institutter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Forskningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap skal være internasjonalt fremragende og et av norsk næringslivs store konkurransefortrinn. Forskningsseksjonen leverer og utvikler forskningsadministrative tjenester til fakultetets vitenskapelig ansatte og ph.d.-kandidater, og bistår ledelsen ved fakultetet innenfor forskning og innovasjon.

Vi søker en kompetent, engasjert og innflytelsesrik leder som skal bidra til å oppnå de mål som er forankret i fakultetets forskningsstrategi. Stillingen har en sentral rolle i arbeidet med å utvikle potensialet i forskningsområdet, og skal styrke profesjonalitet og kvalitet i seksjonens forskerstøtte og forvaltningsoppgaver. Stillingen utgjør en viktig del av det administrative lederteamet ved IV-fakultetet, og du vil ha en aktiv rolle blant de vitenskapelige ansatte på instituttene.

Forskningsadministrasjonen ved IV er preget av faglig bredde og høy kompetanse, og er i kontinuerlig endring og utvikling. Stillingen er utfordrende og fremtidsrettet, med stort utviklingspotensial.

Du rapporterer til avdelingsdirektør, og inngår i fakultetets administrative ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle kontinuerlig arbeid med forskningsstøtte og prosesser innen forskningsadministrasjon ved fakultetet
 • personalansvar for seksjonens ansatte og tilrettelegging for kompetanseutvikling for medarbeiderne
 • sørge for god forvaltning av ph.d.-utdanningen
 • være nettverkseier for fagnettverkene innen forskningsadministrasjon
 • lederstøtte til dekanat og avdelingsdirektør i utvikling og gjennomføring av strategi og handlingsplaner for forskning, innovasjon og forskningsadministrasjon
 • delta i samarbeid med næringsliv/forvaltning og andre universiteter nasjonalt og internasjonalt
 • holde oversikt over virkemiddelapparatet og utvikle et hensiktsmessig støtteapparat
 • være bindeledd mellom nivåene i organisasjonen innen forskning og følge opp sentrale prosesser
 • delta i relevante utvalg og prosjekter ved NTNU

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå (omfattende og særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet)
 • kjennskap til universitet- og høyskolesektoren
 • kjennskap til forskning (forskningsprosesser/-administrasjon)
 • relevant ledererfaring, inkl. endringsledelse, strategisk ledelse og personalansvar
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med ledelse av kunnskapsmedarbeidere
 • erfaring med strategiarbeid og ledelse av innovasjonsprosesser
 • kjennskap til det næringsrettede virkemiddelapparatet for konkurransekraft og kommersialisering av forskning
 • kjennskap til digitaliseringsprosesser

Personlige egenskaper

 • positiv, raus og energisk i interaksjon med andre mennesker
 • robust, tydelig og samlende, med evne til å løse utordringer på en åpen og ærlig måte
 • evne til å formidle klare budskap og skape engasjement
 • nytenkende, utviklingsorientert og innflytelsesrik, med evne til å handle når andre nøler
 • evne til å lede og motivere ulike medarbeidere, samt bygge gode relasjoner på alle nivå i organisasjonen
 • en god lagspiller i et tverrfaglig lederteam, i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter
 • endrings- og resultatorientert, med evne til å sette retning, påvirke, drive prosesser og sikre høy leveranse
 • evne til å se helheten i seksjonens arbeid og planlegge for fremtiden

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1211 – seksjonssjef, og lønnes normalt fra brutto kr 713 000 – 883 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og kontaktinformasjon til min. to relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Anne Rossvoll, tlf: 73 59 04 46

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosesen, kan du ta kontakt med Wenke Eriksen, tlf: 73 59 20 13.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-182/20

Søknadsfrist: 27.09.2020

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS