Spennende jobbmulighet ved Institutt for arkitektur og teknologi ved Ntnu!

Senterleder for Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer

Søknadsfrist: 11.04.2021

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Fakultet for arkitektur og design


Fakultet for arkitektur og design
har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor design, kunst, arkitektur, by -og regionplanlegging, eiendomsutvikling og -forvaltning, samt tradisjonelt bygghåndverk. Fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Fakultet for arkitektur og design består av fire institutter samt en fakultetsadministrasjon.

Institutt for arkitektur og teknologi søker etter Senterleder for Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer

Om stillingen

Vi har ledig stilling som Senterleder ved Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på nullutslippsområder i smarte byer. Kandidaten ansettes i en fast stilling som professor eller som førsteamanuensis (avhengig av kvalifikasjoner) ved Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU.

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (Zero Emission Neighbourhoods – ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges forskningsråd. NTNU ved Institutt for arkitektur og teknologi er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere fra næringsliv, kommuner og myndighetsorgan. FME ZEN er involvert i ni pilotprosjekter som er i forskjellige utviklingsstadier, med forskjellige størrelser, funksjoner og sammenhenger, noe som gjør dem til viktige innovasjons- og testarenaer. Pilotområdene ligger rundt omkring i Norge, fra Bærum i sør til Bodø i nord. Senteret utvikler løsninger for nullutslippsbygg og nullutslippsområder og bidrar på den måten til overgangen til lavutslippssamfunnet. Senteret har et budsjett på ca. 400 mill. NOK, og har en varighet fra 2017 til 2024.

Du rapporterer til instituttleder og senterets styre.

Arbeidsoppgaver

 • Lede senterets arbeid i samarbeid med senterets ledergruppe (arbeidspakkeledere)
 • Prosjektleder og hovedkontakt ovenfor Forskningsrådet
 • Rapportering av status til senterets styre og Forskningsrådet
 • Lede arbeidet med utvikling av nye arbeids- og innovasjonsplaner
 • Sørge for godt samarbeid med senterets partnere
 • Utvikle senteret i samarbeid med senterets styre
 • Bidra til kommunikasjon om senteret og senteres resultater
 • Bidra til utvikling av nye prosjekter innen senterets rammer (nasjonalt og internasjonalt)
 • Noe av stillingen (inntil 30%) kan benyttes av Institutt for arkitektur og teknologi mot undervisning, forskning, og/eller utvikling av nye prosjekter.

Ved utløp av senterets finansieringsperiode vil arbeidsoppgavene kunne endres, og tilpasses instituttets behov.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen lyses ut med mulighet for ansettelse både som professorstilling og førsteamanuensis:

Professor:

Du må kvalifisere for stilling som professor innenfor fagområdet bærekraftige bygg og områder i henhold til krav gjengitt i § 1-2 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • dine vitenskapelige arbeider må i hovedsak være innen tema relevant for utvikling av bærekraftige bygninger og områder (eller tilsvarende relevante fagfelt)
 • Relevante fagfelt inkluderer
 • Bærekraftig bygninger/arkitektur
 • Energibruk i bygninger og områder
 • Bygningsfysikk
 • Tekniske installasjoner for bygninger
 • LCA knyttet til bygninger/områder
 • Sirkulære løsninger for bygninger/områder
 • Prosjektledererfaring eller annen administrativ erfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på skandinavisk språk

I tillegg til krav til utdanningsfaglig basiskompetanse, skal du dokumentere:

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Førsteamanuensis:

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet bærekraftige bygg og områder i henhold til krav gjengitt i § 1-4 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen bærekraftige bygninger og områder (eller tilsvarende relevante fagfelt)
 • Relevante fagfelt inkluderer
 • Bærekraftig bygninger/arkitektur
 • Energibruk i bygninger og områder
 • Bygningsfysikk
 • Tekniske installasjoner for bygninger
 • LCA knyttet til bygninger/områder
 • Sirkulære løsninger for bygninger/områder

Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert.

 • Prosjektledererfaring eller annen administrativ erfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på skandinavisk språk

————————-

Felles:

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

—————————————

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra komplekse sektorovergripende prosjekter og prosesser
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring fra prosjektering
 • Gode kommunikasjonsevner både til eksterne og interne partere (brobygger, gjerne nettverk i flere sektorer og bransjer)
 • God kjennskap til Forskningsrådsprosjekter
 • Gode samarbeidsevner (menneskekjenner) med ulike sektorer og fagområder
 • Gode organisatoriske og administrative evner
 • Nøyaktig

Ved ellers tilsvarende kvalifikasjoner vil personer med kompetanse innen fag som undervises ved Fakultet for arkitektur og design foretrekkes.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, samarbeidsvilje, kreativitet og motivasjon til å bidra til et godt faglig og sosialt miljø, vil bli tillagt stor vekt.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som professor kode 1013 vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 708 000 – 910 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. I stillingen som førsteamanuensis kode 1011 vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 597 000 – kr 768 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 5 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • navn og adresse til tre relevante referanser
 • forskningsplan
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU") 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.  

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Natalia Swahn, e-post: [email protected]

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/13962.

Søknadsfrist: 11.04.2021

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS