Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektleder FoU-prosjekter ved Senter for bygg- og anleggsvirksomhet i nord

Søknadsfrist: 01.04.2020

Stilling ledig ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Ved UiT i Narvik, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), er det ledig 100% prosjektstilling som forsker og prosjektleder med ansvar for ulike prosjekter ved Senter for bygg- og anleggsvirksomhet i Nord (BA-senter). Stillingen er tilknyttet Institutt for Bygg-, energi- og materialteknologi (IBEM) og vil ha en varighet på 2 år med mulighet for videre engasjement, avhengig av finansiering.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi (IBEM).

Kjernevirksomheten ved Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi er utdanning, forskning og formidling innenfor byggrelaterte ingeniørfag. Instituttets overordnede målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen og nordområdene. Vi leverer ingeniørfaglig kompetanse til bygg- og anleggsnæringen på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har også en sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Instituttet er lokalisert i Narvik, men tilbyr desentralisert ingeniørutdanning både i Alta og Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger. Instituttet har 450 studenter.

Senter for bygg- og anleggsvirksomhet i Nord (BA- senteret)

Senter for bygg- og anleggsvirksomhet i Nord (BA-senteret) skal være bindeleddet mellom universitetets satsing på utdanning, forskning og innovasjon mot bygg og anleggsnæringen (BA) i Nord. Senteret er en integrert del av instituttet og arbeider i nært samarbeid med andre institutter og fakulteter ved UiT. Senteret koordinerer også samarbeidet med andre fagmiljøer og institutter ved UiT, SINTEF, NTNU og Nord Universitet. Betonglaboratoriet i Narvik, Visualiseringssenteret i Alta og Vannlaboratoriet i Narvik er også tilknyttet BA-senteret.

BA-senteret er organisert med faggrupper som skal sikre kapasitet og kompetanse i forhold til næringens og samfunnets behov. Her har Forskningsrådsprosjektet «Kapasitetsløft» vært en viktig bidragsyter i oppbyggingen av senteret. Den overordnede prosjektidéen er å øke BA-næringens kunnskap om verdiskapingspotensialene gjennom økt FoU, i et tett samarbeid med universitetet og instituttsektoren. Dette skal samtidig gi økt kunnskap om enkeltbedriftenes behov for kompetanse og støtte til FoU, slik at en løpende utvikling av utdanningsmuligheter og FoU-prosjekter kan skje på næringslivets premisser. Faggruppene «Betong og Konstruksjoner», «Bygg og Digitalisering», «Energi og Miljø» og «Anlegg og Infrastruktur» etableres nå i samarbeid med eksterne fagmiljøer.

Prosjektleder vil blant annet ha ansvar for relevante pågående prosjekt samt prosjektutvikling i regi av BA-senteret.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Ansvar for daglig ledelse og administrasjon av FoU-prosjekter
 • Oppfølging av fremdrift og økonomi i prosjektene
 • Initiere og lede søknadsprosesser
 • Prosjektrapportering
 • Arbeide aktivt i de ulike prosjektene med forskningsrelaterte problemstillinger
 • Forskning

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Kvalifikasjoner

Vi søker deg har:

 • Høyere utdanning, på masternivå innenfor ingeniørfag
 • Har lang erfaring fra prosjektledelse og prosjektstyring
 • Er resultatorientert og har erfaring med økonomistyring av prosjekter
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Har godt nettverk, inngående kunnskap om og erfaring fra virkemiddelapparatet nasjonalt og internasjonalt
 • Har gode samarbeidsevner, er kontaktskapende og utadvendt.
 • Har god oversikt og liker å ha mange aktiviteter pågående til enhver tid

Søkeren bør være fortrolig med relevante dataverktøy og må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

IBEM har et nært samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. Samarbeidet skal videreutvikles og vedlikeholdes slik at instituttet kan bidra til å tilfredsstille byggenæringens behov. Det forutsettes at den som tilsettes bidrar til dette arbeidet.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1113 prosjektleder. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen