LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Kvalitets- og HMS-sjef

Søknadsfrist: 29.02.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Avdelingen for økonomi og HR har til sammen 47 årsverk og har ansvaret for blant annet universitetets økonomistyring og forvaltning, innkjøp, HR-funksjoner, HMS, kvalitetssikring og internkontroll, informasjonssikkerhet og virksomhetsstyring.

Om stillingen

Ved Nord universitet, avdeling for kvalitet og HMS er det ledig en fast 100 % stilling som kvalitets- og HMS-sjef. Avdelingen har 7 ansatte i Bodø og har det overordnede systemansvaret for universitetets kvalitetssystem «Kvalitet i Nord».

Kvalitets- og HMS-sjef vil ha ansvar for å utvikle og forvalte avdelingens ansvarsområde i tråd med universitets strategier og mål. Stillingen rapporterer til direktør for økonomi og HR og inngår i direktørens ledergruppe. Det forutsettes tett samhandling med øvrige avdelinger og fakultet.

Stillingen har kontorsted Bodø. 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av medarbeiderne i avdeling for kvalitet og HMS.
 • Overordnet ansvar for utvikling, vedlikehold og oppfølging av universitetets kvalitetssystem og HMS-system
 • Sørge for at avdelingens ansvarsområder planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med eksterne krav og interne målsettinger.
 • Bidra til faglig internopplæring og kulturbygging tilknyttet ansvarsområdet.
 • Delta i arbeidet mot AMU og andre utvalg knyttet til HMS og kvalitet.
 • Lede og koordinere arbeidet med internrevisjon på overordnet nivå, bistå i forbindelse med eksterne tilsyn.
 • Ivareta rapporteringer innenfor avdelingens ansvarsområder, herunder oversikter over avvik, uønskede hendelser, risikoer og revisjons-/tilsynsfunn.
 • Ansvar for å legge til rette for ledelsens gjennomgang på sentralt nivå innenfor avdelingens ansvarsområder.

Listen er ikke uttømmende og det må forventes at andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stillingen kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende.
 • God kjennskap til relevant regelverk, lover og forskrifter.
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller annen større offentlig virksomhet er en fordel.
 • Det kreves relevant ledererfaring.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra omstillingsarbeid og digitalisering vil bli tillagt vekt.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nord universitet søker en samlende og strategisk kvalitets- og HMS- sjef som har god organisasjonsforståelse, som er utviklings- og løsningsorientert, og som evner å skape begeistring for internkontroll og kvalitetsarbeid
 • Du evner å anvende fagkunnskapen på en god måte, er trygg i en stilling med ansvar for folk og resultater, og vil være en pådriver i utviklingen innenfor ditt fagområde.
 • Konstruktivt samarbeid på tvers i universitetet med sikte på å skape resultater i fellesskap er en viktig del av rollen, og du må derfor ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med risikoanalyser, forbedringsprosesser og systematisk kvalitetsarbeid vil være en fordel.
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller annen større offentlig virksomhet vil være en fordel, men ikke et krav.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1211 seksjonssjef. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Direktør for økonomi og HR, Rune Braseth. E-post: rune.braseth@nord.no, tlf: 75517703 / 99014893

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 29.02.2024.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30183736

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS