Spennende jobbmulighet i Avdeling for regelverk og tilsyn ved NOKUT!

Seksjonssjef

Søknadsfrist: 23.08.2020

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved:

• å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
• godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge.

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker.

Vil du være med å lede en virksomhet med stort faglig engasjement, og hvor vi arbeider målrettet for å bidra til at kvaliteten på utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler sikres og videreutvikles?

NOKUT skal ansette ny seksjonssjef for seksjon for studieprogram. Vi ønsker en person som kan kombinere stor grad av etterrettelighet med evne til imøtekommenhet og åpenhet, og det er også viktig med gode evner til å ivareta og videreutvikle medarbeidere. Vi søker etter en faglig sterk person som har god innsikt i statlig forvaltning, som kan videreutvikle en kompetent seksjon til å løse nye utfordrende oppgaver.

Seksjon for studieprogram har ansvar for faglig tilsyn med og akkreditering av studieprogrammer ved norske utdanningsinstitusjoner. Avdelingen har ansvaret for NOKUTs myndighetsutøvelse overfor sektorene høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Seksjonens arbeid med tilsyn skjer i hovedsak gjennom en indikasjonsbasert modell. I tillegg har seksjonen ansvar for koordinering og oppfølging av NOKUTs relasjoner til fagskoler, samt andre sentrale aktører innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Avdeling for regelverk og tilsyn forvalter en rekke forskrifter, og består av tre seksjoner. Seksjon for studieprogram bidrar i forvaltningen av forskrifter, og på seksjonens ansvarsområder frambringer og sammenstiller seksjonen kunnskap i form av utredninger, kartlegginger og analyser som kan stimulere institusjonenes og myndighetenes arbeid med å øke utdanningskvaliteten.

Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefen vil lede NOKUTs seksjon for studieprogram og vil kunne sette sitt faglige preg på NOKUTs arbeid med å bidra til sikring og videreutvikling av institusjonenes studieprogram i årene som kommer. Seksjonssjefen vil ha personalansvar for 17 medarbeidere.

Seksjonssjefen inngår i avdelingens lederteam og rapporterer til tilsynsdirektør.

Seksjonssjefens arbeidsoppgaver vil være:

 • ansvar for NOKUTs arbeid med akkreditering av studieprogram
 • ansvar for NOKUTs tilsynsaktiviteter rettet mot studieprogram
 • koordinerende ansvar for NOKUTs relasjoner til fagskoler, samt sentrale aktører innenfor høyere yrkesfaglig utdanning
 • bidra i forvaltningen av forskrifter relatert til utdanningskvalitet i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning (tolkning, veiledning, utredning etc.)
 • representasjon og deltagelse på aktuelle konferanser og møter

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • relevant erfaring med høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning
 • gode lederegenskaper og erfaring med personalledelse eller prosjektledelse
 • god forståelse for forholdet mellom fag, politikk og forvaltning
 • god innsikt i lover og forskrifter som omhandler høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
 • relevant erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning
 • gode kommunikasjonsevner, og du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en seksjonssjef med gode lederegenskaper, en god relasjonsbygger, en leder som er orientert mot endring og utvikling, og som har god gjennomføringsevne. Du må kunne kombinere strategisk ledelse med operativ gjennomføring og evner å ha godt overblikk over en bred portefølje av oppgaver. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter
 • lønn etter kvalifikasjoner som seksjonssjef i lønnsspenn kr 740.000 – 875.000

Andre forhold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. NOKUT bidrar til regjeringens inkluderingsdugnad. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova §25. Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan: Førstegangsintervjuene vil bli gjennomført i uke 36 Andregangsintervjuene vil bli gjennomført i uke 38-39

Webcruiter-ID: 4263266714

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Øystein Lund (Avdelingsdirektør), 934 85 605