LEDIG STILLING VED NMBU

Administrasjonssjef - Fakultet for biovitenskap

Søknadsfrist: 04.12.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk.


Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Fakultetet er organisert i ni faggrupper: genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og bioteknologi. Fakultetet har syv større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway.


Fakultetet har ansvar for bachelor og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Har du erfaring med administrativ ledelse i UH sektoren ?

Ved Fakultet for biovitenskap er det ledig fast stilling som administrasjonssjef med tiltredelse snarest mulig.

Om stillingen

Fakultetet har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom undervisning og forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk.

BIOVIT er organisert i to institutt; Institutt for husdyr og akvakultur og Institutt for plantevitenskap og dekker mange fagområder: genombiologi og bioinformatikk, avl og kvantitativ genetikk, ernæring og etologi og husdyrmiljø, og agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantebiologi og bioteknologi, plantevern og matplanter.

Det er ca. 240 vitenskapelige/tekniske ansatte, og 690 studenter (BSc og MSc studenter) i tillegg til 90 doktorgradsstudenter

Det er for tiden 24 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen som yter service og er rådgivere for ansatte og studenter.

Stillingen rapporterer til dekan. Arbeidssted er Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

Administrasjonssjefen har på delegasjon fra dekan ansvar for og leder av fakultetets administrative virksomhet innenfor områdene økonomi, personal og organisasjon, HMS, eiendomsdrift, kommunikasjon, forskning og studie.

Administrasjonssjefen har ansvar for at fakultetsadministrasjonen drives innenfor rammene gitt i regelverk og beslutninger, og skal løpende initiere forbedrings- og utviklingsprosesser for å styrke de administrative arbeidsprosessene i samsvar med NMBUs og fakultetets mål.

I tillegg omfatter administrasjonssjefens oppgaver bl.a.:

 • Bistå dekan i det strategiske arbeidet, herunder implementeringen av strategier og handlingsplaner
 • forberede saker for Fakultetsstyret og bistå dekan i iverksettelse av fakultetsstyrets vedtak
 • ivareta god økonomistyring, ressurs- og personalforvaltning og HMS-oppfølging i henhold til gjeldende regelverk
 • sørge for god informasjon og kommunikasjon internt på fakultetet
 • være fakultetets kontaktpunkt mot de sentrale administrative enhetene
 • ivareta personalansvar for fakultetets administrative ansatte og legge til rette for kompetanseutvikling av disse

I tillegg vil administrasjonssjefen ha ansvar for et bredt spekter av andre administrative oppgaver.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte formal kompetanse.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper i bruk av administrative IKT-systemer.

Det er ønskelig med:

 • Ledererfaring fra tilsvarende stilling
 • Erfaring med personalforvaltning innen statlig sektor
 • Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring med omstillings- og effektiviseringsprosesser
 • Kjennskap til Agresso/UBW økonomi- og personalsystem og dokumenthåndteringssystemet Public 360.

Personlige egenskaper

Vår nye administrasjonssjef må ha en inkluderende, motiverende og resultatorientert lederstil med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Han/hun må ha god organisasjons- og rolleforståelse, ha overblikk og evnen til å prioritere i en travel arbeidssituasjon. Videre må administrasjonssjefen kunne arbeide selvstendig og strukturert.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av administrasjonssjef

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer, utfordrende og spennende oppgaver samt gode velferdsordninger, herunder pensjonsordning i Statens pensjonskasse og mulighet for plass i privat barnehage.

Stillingen lønnes som administrasjonssjef (kode 1058) kr.728.100 – 888.200.

Nærmere opplysninger kan fås ved:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 4. desember 2022

Legg ved: CV, vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS