LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Viserektor for Finnmark og Nord-Troms

Søknadsfrist: 03.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som bidrar med kunnskap om helse, urfolk, hav, teknologi, klima og miljø, ressurser, geopolitikk og samfunns- og næringsutvikling som verden trenger. UiT er skapt av fremsynte folkevalgte, dedikerte ansatte og kunnskapstørste studenter som gjennom 50 år har gitt mer enn 65 000 fagfolk til samfunns- og næringsliv. UiT har et særlig mandat til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.


UiT har 17 100 studenter, mer enn 4 000 ansatte, og er etablert på 10 studiesteder i Nord-Norge. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. UiT har sju fakulteter, 33 institutter og sentre, og ledende forskningsmiljøer innen ulike fag. UiT har fokus på utdanningskvalitet i våre 260 studieprogrammer. Les mer om UiT og vår strategi Drivkraft i nord på uit.no.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter, og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som viserektor for Finnmark og Nord-Troms. Ansettelsen er på åremål for fire år. Stillingen er ledig fra 1.1.22. Arbeidssted er i Alta.

UiT i Alta omfatter forsknings- og utdanningsaktiviteter for Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Idrettshøgskolen, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Institutt for bygg, energi og materialteknologi, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Handelshøgskolen ved UiT.

Arbeidsoppgaver

Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området.

Sentrale arbeidsoppgaver er å

 • utgjøre et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen Finnmark og Nord-Troms
 • lede campusråd ved UiT i Alta og bidra til å utvikle og iverksette campusstrategier i nær dialog med dekaner og instituttledere
 • være en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i regionen og ha pådriverrolle for faglig utvikling av og samhandling mellom UiTs aktiviteter og fagmiljø i regionen
 • representere UiT og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • ha en faglig koordinerende funksjon for UiTs studiesteder i regionen
 • bidra til ledelse og koordinering av UiT som helhet, med særskilt ansvar for å løfte fram region- og campusspesifikke muligheter og utfordringer for UiTs ledelse

Viserektor kan tillegges ansvar for utvalgte tematiske arbeidsområder i samarbeid med det øvrige rektoratet.

Viserektor rapporterer til rektor og en del av rektors lederteam. Det vil bli utarbeidet egen instruks for viserektorstillingene ved UiT.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Marius Fiskum

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som viserektor kreves

 • minimum førstestillingskompetanse
 • erfaring i ledelse av strategi- og utviklingsarbeid innen relevante fagområder
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • gode lederegenskaper
 • gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor relevante fagområder
 • ha god kjennskap til regionen og forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag
 • ha kjennskap til UiT som organisasjon
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være en del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale, og med stillingskode 0214 viserektor. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som viserektor.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.  

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser
 • vitnemål og karakterutskrifter

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS