Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Studiekonsulent (seniorkonsulent) - vikariat

Søknadsfrist: 24.04.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) og Senter for vitskapsteori (SVT) er det ledig eit 100 % vikariat som seniorkonsulent for studie- og forskarutdanningsadministrasjon. Vikariatet er knytt opp mot foreldrepermisjon, og gjeld for perioden 01.06.2020 til 28.02.2021.

SKOK og SVT er samlokaliserte i Parkveien 9 og har felles administrasjon. Sentra har til saman nærare 40 tilsette og har eit breitt spekter av aktivitetar innan undervisning, forsking og formidling.

Arbeidsoppgåver:

 • Studieadministrativ oppfølging av danningsemne og ph.d.-kursa i vitskapsteori og etikk (SVT) og oppfølging av program/emne innan kjønnsstudium (SKOK)
 • Saksbehandling i studierelaterte saker
 • Timeplanlegging og eksamensadministrasjon
 • Studierettleiing
 • Informasjons- og formidlingsarbeid inkludert webinformasjon
 • Internasjonalisering og studentmobilitet
 • Delta i utvikling av dei respektive programma/retningane og emna saman med emneansvarlege, fagansvarlege, faggruppeleiarar og programstyra
 • Sekretær for programstyre og lærarmøtet
 • Utdanningsfaglege utgreiingar knytt til etablering, evaluering, utvikling og kvalitetssikring av studieplanar og –emne
 • Støtte til aktuelle forskings- og utviklingsprosjekt innan utdanning.
 • Administrativ oppfølging av stipendiatar
 • Administrativ oppfølging av forskarutdanning og forskarskular
 • Koordinatoransvar for disputasar

Alle tilsette i administrasjonen vil, i tillegg til spesifikke funksjonar lagt til stillinga, måtte ta del i andre administrative oppgåver.

Næraste overordna er administrasjonssjefen.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar:

 • høgare utdanning på minimum masternivå eller spesialutdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekkje. Tilsvarande kvalifikasjonar kan i spesielle tilfelle oppnåast gjennom lang og allsidig praksis i sakshandsaming saman med relevant etter- og vidareutdanning
 • det blir lagt vekt på relevant praksis, god administrativ it-kompetanse og kjennskap til det studieadministrative Felles studentsystem (FS)
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på både bokmål, nynorsk og engelsk.

Personlege eigenskapar:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert og sjølvstendig,
 • fleksibilitet og sørvisinnstilling
 • evne til prioritering og orden i periodar med stort arbeidspress

Vi kan tilby:

 • stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55 - 59 (for tida kr 487 600–522 800) etter tenesteansiennitet. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande fagmiljø
 • kompetanse- og karriereutvikling
 • samarbeid gjennom nettverk
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbod
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA)
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som inneber ei god tenestepensjonsordning

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Administrasjonssjef Tone Lund-Olsen på telefon 55 58 33 12, eller ved e-post [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søknad og CV skal sendast elektronisk via link på den sida «SØK STILLINGEN». Kopi av vitnemål og attester og kontaktinformasjon til minst to referansar skal vedleggjas søknaden.

SØK STILLINGEN