LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Studiekonsulent (førstekonsulent) - 50% stilling

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Studiekonsulent (førstekonsulent)

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei 50% stilling som førstekonsulent i studieadministrasjonen.

Om instituttet

Stillinga inngår i instituttet sin administrasjon på 8 medarbeidarar, og rapporterer til administrasjonssjefen som er dagleg leiar av administrasjonen. Målsetjinga for administrasjonen er å leggje til rette for at det kan drivast forsking, formidling og utdanning av høg kvalitet ved instituttet. Instituttet deltar i fleire tverrfaglege studieprogram på bachelor- og masternivå ved fakultetet, i tillegg til studieprogram instituttet sjølv administrerer. Koordinering med samarbeidande institutt og fakultetet er derfor ein sentral del av arbeidet i studieadministrasjonen.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga vil innehalde varierte oppgåver innan studieadministrasjon.

Døme på oppgåver er:

 • Administrasjon av eksamen på alle nivå
 • Time- og oppdragskontrakter / sensorhonorar
 • Generelt studieadministrativt arbeid

Andre administrative oppgåver kan også bli aktuelt. Administrasjonsoppgåvene ved UiB er under kontinuerleg utvikling, og oppgåvene kan difor verte endra over tid.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på minst bachelornivå, mastergrad er ein fordel. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Bør ha kjennskap til og erfaring frå universitetssystem eller anna høgare utdanning/forvaltning
 • Erfaring frå studieadministrativt arbeid er ein fordel.
 • Relevant administrativ IT-kompetanse er ein fordel, særleg erfaring med systema FS, Inspera og ePhorte.
 • Relevant fagleg bakgrunn kan vere ein fordel

Vi søkjer kollegaer som

 • er serviceinnstilt, fleksibel og positiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • er strukturert, målretta og har god gjennomføringsevne
 • er initiativrik, sjølvstendig løysnings- og resultatorientert
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • har god evne til å kommunisere skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk

Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga, vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 51-55 (førstekonsulent i kode 1408) i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om denne stillinga, kan ein få ved å vende seg til:

 • Instituttet ved administrasjonssjef Grete K. Ersland, tlf. 55 58 27 59, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS