LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent (prosjektøkonom) - Institutt for biomedisin

Søknadsfrist: 04.10.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig stilling som prosjektøkonom (100 %) med tilsetjing så snart som mogleg. Instituttet har ca. 200 tilsette og ein administrasjon på 12 personar.

Administrasjonen legg til rette og gir støtte til våre vitskapelege kollegaer som driv med undervisning og forsking innan eit bredt spekter av basalmedisinske fagområde. Vi forvaltar eit budsjett på over 130 millionar kroner. No treng vi ein ny kollega i administrasjonen

Arbeidsoppgåver:

 • Støtte til forskarar innan økonomi og forskingsadministrasjon
 • Økonomistyring av ekstern - og internfinansierte forskingsprosjekt.
 • Prosjektoppfølging; ansvar for kontraktsoppfølging, budsjettering og økonomirapportering.
 • Søknadstøtte og koordinering av forskingsprosjekt
 • Utviklingsoppgåver, her under utvikling og forbetring av prosjektverktøy, økonomiverktøy mm.
 • Leiarstøtte og rådgjeving i økonomispørsmål til forskingsgruppeleiarane ved instituttet.
 • Rutinemessig innkjøp, regnskaps- og økonomiarbeid
 • Administrativ/økonomistøtte mot kjernefasilitetane.
 • Utforming av analyser og prognoser knytt til prosjekta.
 • Høgt kvalifiserte saksbehandlingsoppgåver, utgreiings- og utviklingsoppgåver som krev stor grad av sjølvstende og problemløysingsevne

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad i økonomisk-administrative fag. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Relevant erfaring frå tilsvarande verksemd er ynskeleg
 • God forståing og erfaring frå alle prosesser i administrativ prosjektoppfølging er ein føremon.
 • Har du kjennskap til oppfølging av EU-prosjekt er det ynskeleg
 • Gode ferdigheiter i Excel
 • Må ha evne til å uttrykke deg godt skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Vi søkjer ein person som

 • Er serviceinnstilt og positiv
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Er strukturert, målretta og har god gjennomføringsevne
 • Har stor grad av sjølvstende og evne til problemløysing
 • Har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Har interesser for forbetringsarbeid og nye løysingar
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55-61 i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida brutto årslønn kr. 499 500- 553 500. For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS