LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent (forskingskonsulent) - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 06.12.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent (forskingskonsulent)

Ved Det medisinske fakultet, fakultetsadministrasjonen, er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent (forskingskonsulent) (100 %). Til stillinga ligg det oppgåver knytt til arbeid med forskarutdanning, forskingsadministrasjon, informasjon og rådgjeving av institutta og fakultetet sine forskingsmiljø.

Den som vert tilsett vil inngå i Forskningsseksjonen som er ein av fem seksjonar i fakultetsadministrasjonen. Forskningsseksjonen har programansvar for forskarutdanninga, ivaretek forskings- og innovasjonsrådgjeving, koordineringsoppgåver på tvers av institutta, utgreiingsoppgåver og prosjektstøtte for leiinga, og også spesialist- sakshandsamingsoppgåver.

Arbeidsoppgåver:

 • arbeid knytt til den organiserte forskarutdanning frå opptak til disputas
 • Kvalitetssikring, utvikling og dokumentasjon av interne rutinar av forskarutdanninga
 • rapportering, drift/oppdatering og utvikling av studieadministrativt system (FS)
 • rådgjevar for institutta
 • forskingsadministrative oppgåver for gjennomføring av fakultetets strategi og
 • handlingsplanar
 • informasjon om utlysingar, søknadsstøtte for fagmiljøa og rapportering kan leggjast til stillinga
 • utvalsarbeid

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • relevant doktorgradsutdanning kan tilleggas vekt
 • erfaring frå forskarutdanningsadministrasjon og anna administrativ erfaring
 • god generell IT-kompetanse
 • ønskjeleg med erfaring og kjennskap til fellessystema som Universitetet i Bergen nyttar til forskingsadministrativt arbeid (til dømes FS, Mi side, ePhorte, CRIStin)
 • god skriftleg og munnleg engelsk og norsk

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • er sjølvstendig, effektiv, strukturert og målretta
 • er nøyaktig og pliktoppfyllande
 • er initiativrik, serviceinnstilt og har god gjennomføringsevne
 • har god skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • kan ta ansvar og leiing

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55-61 i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida brutto årslønn kr. 490 600-545 300. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS