Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Førstekonsulent (vikariat) - Matematisk institutt

Søknadsfrist: 09.08.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førstekonsulent

Ved Matematisk institutt er det ledig eit vikariat i 100% stilling som førstekonsulent frå 1. september 2020 til 31. desember 2020.

Matematisk institutt er eitt av 7 institutt ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Vi tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå i anvendt og teoretisk matematikk og statistikk, inkludert lektorutdanning, aktuarfag og etter- og vidareutdanning. Det er 5 fast tilsette i administrasjonen, 34 fast vitskaplege tilsette og omkring 25 stipendiatar. Kunnskapar og ferdigheiter i matematikk og statistikk er fundamentale element i alle realfag, og Matematisk institutt har det viktige oppdraget å gi grunnundervisning til studentar på heile fakultetet. Vi har faggrupper i ren matematikk, anvendt og berekningsorientert matematikk, statistikk og matematikkdidaktikk. I tillegg til forsking i teoretisk og anvendt matematikk, driv instituttet tverrfagleg forsking retta mot hav, klima og helse. Administrasjonen si rolle er å yte best mogeleg støtte til undervisninga og forskinga ved instituttet.

Arbeidsoppgåver:

Den utlyste stillinga er eit delt vikariat for to tilsette som jobbar redusert, og den som blir tilsett vil derfor samarbeide med dei andre om oppgåvene i stillinga.

Eksempel på oppgåver er:

 • Administrere ph.d.-studentar i doktorgradsprogrammet, inkludert disputasar
 • Eksamensarbeid i Felles studentsystem (FS) og i Inspera
 • Økonomiarbeid, inkludert arbeid med bestilling, faktura og utbetalingar
 • Andre administrative oppgåver som enkel brukarstøtte, handtere post, tilgangskort og nøklar, svare på spørsmål frå studentar, tilsette og andre i ekspedisjonen m.m.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må ha utdanning minimum på bachelorgradsnivå. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Relevant praksis frå universitets- og høgskolesektoren og kjennskap til relevante administrative system er ein føremon
 • Digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Du er serviceinnstilt, effektiv og strukturert, og du trivst med å arbeide sjølvstendig og å samarbeide med andre
 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg på norsk og engelsk
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn som førstekonsulent etter lønssteg 46- 55 (kode 1408/LR 21) i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr 420 700 - 488 000. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen