LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Fadderkoordinator (førstekonsulent) - velkomstuken 2024

Søknadsfrist: 29.09.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad. 


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelinger. Les mer om studieavdelingen her. 

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Fadderkoordinator (førstekonsulent)

Universitetet i Bergen skal ansette en koordinator i inntil 50% stilling for å koordinere fadderstyrene og fadderaktivitetene, samt å planlegge og gjennomføre fellesarrangement i forbindelse med velkomstuken 2024.

Stillingen er midlertidig og organisatorisk plassert ved Studieavdelingen.

Velkomstuken er ofte det første møtet med Universitetet i Bergen for de nye studentene. Den er derfor viktig for å legge et godt grunnlag for en god start på studiene og en ny hverdag.

Velkomstuken er en innholdsrik uke med mange ulike aktiviteter og arrangement. Fakultetene tilrettelegger for informasjonsmøter, faglige arrangementer og mentorgrupper. Studentene arrangerer sosiale aktiviteter og stiller frivillig som faddere for de nye studentene.

Fadderaktivitetene er en sentral del av velkomstuken og skal bidra til at de nye studentene blir kjent med hverandre, universitetet, med fagmiljøet sitt og med studentbyen Bergen. I tråd med resultatene fra SHoT-undersøkelsen er det ønskelig å jobbe med å redusere alkoholfokus i velkomstuken. Fadderkoordinatoren skal, i dialog med fakultetene, de studenttillitsvalgte og ledelsen sentralt, bidra til å sikre at programmet for velkomstuken legger til rette for dette.

Arbeidsperioden strekker seg fra og med oktober til og med august 2024, med mulighet for forlengelse med ett år. Stillingen har et omfang på inntil 50%. Det vil være mulig å kombinere stillingen som fadderkoordinator med stillingen som ansvarlig for å arrangere fadderkursene. Sistnevnte stilling innebærer ansvar for å sikre fadderne god opplæring og innføring i rollen som fadder. Dersom stillingene kombineres, vil den ha et omfang på rundt 70% fra våren av. 

Arbeidsoppgåver:

Koordinatoren har ansvar for å:

 • Være en ressursperson for fadderstyrene og fungere som et kontaktpunkt mellom fadderstyrene og administrasjonen/ledelsen på UiB
 • Sikre god opplæring av fadderstyrene og arrangere kurs og workshops etter behov
 • Arrangere/koordinere felles fadderaktiviteter under velkomstuken og bidra i arbeidet med utviklingen av velkomstuken ved UiB
 • Rapportere til ledelsen ved Studieavdelingen og ha tett kontakt med ledelsen og de studenttillitsvalgte både sentralt og på fakultetene
 • Ha dialog med viktige eksterne aktører, som politiet, Bergen kommune og Sammen
 • Skrive en rapport fra arbeidet

Siden det foregår et kontinuerlig arbeid med utviklingen av velkomstuken, som koordinatoren skal bidra inn i, kan arbeidsoppgavene endre seg som følge av dette.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Det kreves normalt bachelorgrad. Relevant realkompetanse/fagbrev kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Erfaring med styrearbeid (fadderstyre, studentorganisasjon eller lignende) og planlegging og gjennomføring av større arrangement vil være gunstig
 • Det kreves gode språkkunnskaper og god evne til å kommunisere muntlig og skriftlig

Ved vurdering av søkerne vil vi legge stor vekt på de personlige egenskapene som er nødvendige for stillingen

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Arbeidet som fadderkoordinator er timelønnet og plassert i kode 1408/førstekonsulent, i årslønn som for tiden tilsvarer kr. 502 300 – 532 200 brutto i 100% stilling, etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til: 

 • Iren Igsund, tlf. +47 55589483. iren.igesund@uib.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket kan komme til anvending ved behandling av søknader til stillinga

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS