LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Dokumentasjonsforvaltar - fysisk arkiv

Søknadsfrist: 11.06.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om HR-avdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Dokumentasjonsforvaltar, fysisk arkiv

I faggruppa for dokumentasjons- og systemforvaltning i HR-avdelinga er det ledig prosjektstilling som seniorkonsulent i 12 mnd. med mogelegheit for forlenging . Vi søkjer ein dyktig arkivar som vil vere med å ivareta den historiske arven til UiB. Prosjektet skal rydde og ordne fleire fysiske arkiv, registrere dei i Asta og yte støtte i prosessen med å avlevere dei.

Arbeidsoppgåver:

 • Mottak og forsvarleg handsaming av arkivmateriale.
 • Gjennomgang og ordning av arkivmateriale i depot
 • Registrering i Asta
 • Kartlegging av prosessane og organisasjonsstrukturen som arkiv har oppstått i
 • Evt. skanning for avlevering

Oppgåvene kan endrast undervegs i prosjektet.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjaren må ha bachelorgrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Erfaring frå arbeid med eldre arkiv/arkivdepot vil bli vektlagt.
 • Erfaring med Asta og gjerne andre arkivsystem knytt til fysiske og digitale arkiver
 • God IKT-kompetanse
 • God kjennskap til andre relevante lover, forskrifter og retningsliner
 • Kjennskap til offentlege arkiver og offentleg forvaltning
 • Erfaring med kassasjonsvurderingar er ein føremon
 • Må kunne kommunisere godt munnleg og skriftleg på norsk

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig, strukturert og effektiv
 • Serviceinnstilt, fleksibel, kvalitets- og resultatbevisst
 • Gode samarbeidsevner.
 • Interesse for historiene arkiv

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 54 - 60 (for tida kr 482 200 – 535 200) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifisert søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS