LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Dokumentasjonsforvaltar - digitalt arkiv

Søknadsfrist: 11.06.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om HR-avdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Dokumentasjonsforvaltar digitalt arkiv

I faggruppa for dokumentasjons- og systemforvaltning i HR-avdelinga er det ledig to prosjektstillingar i 12 mnd. som seniorkonsulent. UiB skal periodisere (avslutte) ein arkivperiode på 15 år i sakarkivsystemet ephorte, og søkjer to dokumentasjonsforvaltarar for å kvalitetssikre og ordne arkivet som skal deponerast og avleverast.

Arbeidsoppgåver:

 • Kvalitetskontroll og ordning av digitalt arkiv (først og fremst avslutning av saker).
 • Oppfølging og rettleiing av saksbehandlarar og leiarar i forbindelse med periodiseringa.
 • Gjennomgang og ordning av arkivmateriale i depot kan òg bli ei arbeidsoppgåve.

Oppgåvene kan endrast undervegs i prosjektet.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha bachelorgrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Praktisk røynsle frå områda elektronisk dokumenthandsaming/elektronisk arkiv
 • God generell IT-kunnskap og kjennskap til administrative datasystem.
 • Røynsle frå andre offentlege organ er ein fordel
 • Må kunne kommunisere godt munnleg og skriftleg på norsk

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig, strukturert og effektiv
 • Serviceinnstilt, fleksibel, kvalitets- og resultatbevisst
 • Gode samarbeidsevner.

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 54 - 60 (for tida kr 482 200 – 535 200) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifisert søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS