LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent (vikariat) - Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 12.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Om stillingen

Ved UiT Norges Arktiske Universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig et ettårig vikariat som førstekonsulent i stabs- og forskningsadministrasjonen.

Det juridiske fakultetet har 18 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og om lag 950 studenter. Fakultetet har to administrative enheter som yter service innenfor sine ansvarsområder: Stabs- og forskningsseksjon, samt studieseksjonen. Stillingen er tilknyttet stabs- og forskningsseksjonen, men vil ha oppgaver også knyttet til studieadministrasjonen, slik det framgår av beskrivelsen av arbeidsoppgavene 

Arbeidssted er UiT campus Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og vil være knyttet driften av fakultetet. En viktig oppgave er å organisere arbeidet i fakultetets informasjonstjeneste, hvor det arbeider studenter på timebasis. Andre viktige oppgaver er knyttet til adgangskontroll, administrere epostlister, tilrettelegge for og delta i planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer som vitenskapelige møter, disputaser o.l. Videre innebærer stillingen ansvar for bestilling og oppfølging av varer og tjenester, herunder kontorrekvisita og annet forbruksmatriell. Administrasjon og fordeling av kontorer til ansatte, er også i oppgaveporteføljen, noe som innebærer ansvar for kontorutrustning og tilpasning av arbeidsplasser med tanke på HMS og ergonomi. Stillingen har også ansvar for å koordinere arbeidet knyttet til de vitenskapelig ansattes ressursregnskap. Øvrige administrative oppgaver kan tillegges etter behov.

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med våre studenter, andre ansatte i fakultetets administrasjon, ansatte i vitenskapelige stillinger og eksterne fagpersoner, samt øvrige enheter og fellestjenester ved UiT. 

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha høyere utdanning på bachelornivå, kombinert med relevant erfaring fra arbeidsoppgavene som er beskrevet. 
 • Det kreves gode digitale ferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Du må være serviceinnstilt og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt vise initiativ og ha gjennomføringsevne. 

 Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring: 

 • Relevant erfaring fra UiT og/eller arbeid i universitets- og høgskolesektoren. 
 • God generell kompetanse i bruk av IKT-verktøy i administrativt arbeid.

 Personlige egenskaper: 

 • Er effektiv, strukturert, nøyaktig, utviklings- og løsningsorientert. 
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Kan prioritere mellom oppgaver og arbeide selvstendig. 
 • Er positiv og samarbeidsvillig. 
 • Har høy interesse og motivasjon for oppgavene i stillingen. 

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til og erfaring med de områder som stillingen skal ivareta, de nevnte personlige egenskapene, motivasjon og egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Øyvind Edvardsen (Fakultetsdirektør), 40041281, oyvind.edvardsen@uit.no
Powered by Labrador CMS