Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulentstillingar (fast og vikariat) ved Økonomisk institutt

Søknadsfrist: 04.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Økonomisk institutt har vel 90 tilsette og er det største og høgst rangerte instituttet for økonomisk forsking i Noreg. Instituttet har to bachelorprogram og to masterprogram med nærare 400 studentar, samt eit doktorgradsprogram med omlag 40 studentar. Instituttet er vert for eit senter for offentleg økonomi, Norwegian Fiscal Studies (NFS).

Om stillinga

Økonomisk institutt ved Det samfunnsvitskaplege fakultet har ledig:

Ei fast stilling som studiekonsulent for instituttet sine masterprogram, enten som førstekonsulent SKO 1408, eller som seniorkonsulent SKO1363.

Eit eittårig vikariat som studiekonsulent for mellom anna eit tverrfagleg bachelorprogram, Økonomi og datavitskap (ECDA), enten som førstekonsulent SKO 1408, eller som seniorkonsulent SKO1363.

Hovudoppgåver vil vera deltaking i arbeidet med dagleg drift av instituttet sine studieprogram. Som studiekonsulent er du ein viktig ressurs for våre studentar og vitskaplege tilsette, og du vil jobbe tett med kollegaer i instituttet sin administrasjon. Vi søkjer etter ein person med teft for god administrasjon og interesse for høgare utdanning.

Stillinga inngår i instituttet sin administrasjon som består av 10 personer. For nærare informasjon om instituttet, sjå nettsida vår.

Ønska oppstart: august 2024 for begge stillingane.

Arbeidsoppgåver i den faste stillinga

 • Koordinering av 2-årig og siste halvdel av 5-årig masterprogram, inkludert:
 • Studierettleiing
 • Studiestart
 • Tildeling av rettleiarar
 • Obligatorisk aktivitetar på masteremna
 • Avvikling av munnleg eksamen
 • Masterstipend
 • Kontraktar bilagsløna
 • Rekrutteringsdag til våre masterprogram
 • Kandidatmarkering
 • Alumniarbeid

Det kan skje endringar i arbeidsoppgåvene ved omlegging av arbeidet i studieadministrasjonen ved instituttet.

Arbeidsoppgåver i vikariatet

 • Koordinering av eit tverrfagleg bachelorprogram, Økonomi og datavitskap (ECDA), inkludert:
 • Sekretær for programrådet
 • Studierettleiing
 • Studiestart og open dag
 • Kandidatmarkering

Vidare:

 • Opptaksarbeid til masterprogramma
 • Obligatoriske aktivitetar på bacheloremna i samarbeid med studiekonsulent for bachelorprogrammet
 • Klagesensur masteremna

Det kan skje endringar i arbeidsoppgåvene ved omlegging av arbeidet i studieadministrasjonen ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav for begge stillingane

 • Bachelorgrad frå universitet eller høgskule. Relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Digital kompetanse
 • Relevant erfaring frå liknande arbeid

For begge stillingane er det ein fordel om du også har:

 • Kjennskap til universitets- og høgskulesektoren
 • Erfaring med relevante dataverktøy, som til dømes Office-pakka, Felles studentsystem (FS), Inspera (digital eksamen) og andre saksbehandlingssystem

For plassering som seniorkonsulent (SKO1363) krevst det betydeleg relevant arbeidserfaring og kompetanse, tilpassa stillinganes funksjonar.

Personlege eigenskapar

 • Evner å handtere og organisere mange oppgåver samstundes
 • Evner å ta ansvar, prioritere og jobbe sjølvstendig
 • Er nøyaktig og har god ordenssans
 • Har gode samarbeidsevner og er serviceorientert
 • Kan bidra til eit godt arbeidsmiljø

Det vil bli lagt vekt på at ein er personleg eigna til stillingane.

Vi tilbyr

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og relevante attestar
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge. Ver venleg å spesifiser i søknaden om du søkjer på den faste stillinga, vikariatet eller begge stillingane.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det. 

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS