Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Psykologisk institutt

Søknadsfrist: 01.06.2022

Vil du jobbe med studieadministrasjon ved den største utdanningsinstitusjonen i Noreg for psykologi?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Noreg. Forskinga ved instituttet er internasjonalt retta med fleire internasjonale samarbeidsprosjekt, og speglar psykologien sitt mangfald og kontaktflate med andre vitskaplege disiplinar, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbodet i psykologi omfattar profesjonsstudiet i psykologi, samt eit bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet ei forskarutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidatar. Instituttet har ein stab på 75 fast vitskapleg tilsette, ca. 70 stipendiatar og postdoktorar, og ein teknisk/administrativ stab på 22 personar.

Om stillinga

Det samfunnsvitskaplege fakultet, Psykologisk institutt, har ledig eit vikariat i 8 månader som studiekonsulent: seniorkonsulent (SKO 1363)/førstekonsulent (SKO 1408). Stillinga vil inngå i instituttet sin studieseksjon med 8 tilsette, og den som vert tilsett vil få studieadministrativ ansvar knytt til profesjonsprogrammet i psykologi.

Studieseksjonen dekkjer mellom anna arbeidsområde som studieplanlegging, eksamensavvikling, rekruttering, opptak, kvalitetssikring, undervisningsplanlegging, regelverk, studiekvalitet, internasjonalisering, rettleiing og studieinformasjon. Stillinga føreset eit tett samarbeid med programleiinga, emneansvarlege og dei andre i administrasjonen. Stillinga inneber mykje kontakt med vitskapleg tilsette og studentar.

Arbeidsoppgåver

 • Drift av profesjonsprogrammet i psykologi, med fokus på dei første tre åra
 • Undervisningsplanlegging
 • Studierettleiing og studieinformasjon
 • Sakshandsaming av studentsaker

Plassering i stilling som seniorkonsulent eller førstekonsulent avhenger av kompetanse og erfaring. For seniorkonsulentstillinga legges det i større grad vekt på utviklingsoppgåver enn for førstekonsulentstillinga.

Kvalifikasjonskrav

 • Høgre utdanning på minst bachelornivå
 • Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet dersom kandidaten kan dokumentere evne til å meistre oppgåver på det aktuelle nivået
 • Relevant arbeidserfaring
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap om UH- sektoren og god rolleforståing
 • Kompetanse som kan vere ein fordel:
  • god kjennskap til UiO-arbeidsverktøy, mellom anna Felles Studentsystem (FS) -
  • kjennskap til offentleg forvalting

Personlege eigenskapar

 • Du har engasjement for oppfølging av studentar og videreutvikling av gode læringsmiljø
 • Du er systematisk, strukturert og analytisk, men òg fleksibel og åpen for endringar
 • Du har særs gode samarbeidsevner
 • Du kan tenkje langsiktig og er flink til å planlegge
 • Du kan handtere periodar med høgt arbeidspress
 • Du er ansvarsbevisst, strukturert og sjølvstendig. Personleg eignaheit leggjast vekt på

Vi tilbyr

 • Løn som seniorkonsulent (SKO 1363) kr. 524 900 - 594 300 (ltr. 58 - 65)/førstekonsulent (SKO 1408) kr. 499 500 - 543 500 (ltr. 55-60)vert fastsett etter individuell vurdering basert på kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Kopi av relevante attestar og vitnemål
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Du søkjer via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Eventuelt ved leiarstilling med mindre enn 40 % kvinnedel oppmodast kvinner særskild til å søkje.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS