Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent - rekneskap

Søknadsfrist: 22.11.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitskaplege fakultet støttar einingane i den daglege drifta og har samstundes eit overordna koordineringsansvar for heile fakultetet.


Fakultetsadministrasjonen er delt i fem seksjonar; Seksjon for studie, Seksjon for økonomi, Seksjon for IT/AV-tenester, Seksjon for HR og Seksjon for forsking og kommunikasjon. Fakultetet vert administrativt leia av fakultetsdirektøren, med dekanen som leiar av heile fakultetet. Fakultetsadministrasjonen har til saman rundt 80 tilsette.

Er du vår neste kollega?

Om stillinga

Vi søkjer 2 dyktige seniorkonsulentar som er utviklingsorienterte, har gode samarbeidsevner og forståing for servicerollen.

Stillingane høyrer heime i økonomiseksjonen. Stillingane er spanande og byr på interessante faglege utfordringar. Seniorkonsulentane skal bidra til at fakultetet får eit rekneskap med høg kvalitet, slik at ein sikrar best mogeleg vilkår for forsking og undervising ved fakultetet. Det er gode mogelegheiter for å vera med på å utvikle stillinga. Økonomiseksjonen har 16 årsverk og stillinga er underlagd seksjonsleiar.

Økonomiseksjonen leverer tenester innan fire hovudområde: prosjektstyring, økonomistyring, rekneskap og innkjøp. UiO er inne i ein fase med fleire digitaliserings- og effektiviseringsprosessar som vil påverke måten vi jobbar på. Vi tilbyr gode moglegheiter for å være aktivt med på desse prosessane.

Rekneskapen på UiO vert gjort på to nivå. Sentraladministrasjonen har ansvaret for årsavslutning, avstemmingar og kontroll, medan fakultetet har ansvaret for den operative bilagshandteringa.

Arbeidsoppgåver

 • Bestilling og behandling av innkjøpsrekvisisjonar
 • Operativ bilagshandtering. Til dømes inngåande faktura, fakturering, periodiseringar og omposteringar
 • Handtering av reiserekningar og utgiftsrefusjonar
 • Bidra til periodeavslutningar og årsrekneskap
 • Sikra effektiv utnytting av verktøy og driftsoppgåver innan fagområdet
 • Sikra god dialog med, og oppfølging av, fakultetet sine einingar på rekneskapsområdet
 • Rådgjeving i rekneskapsspørsmål
 • Bidra i kontrollprogram rekneskap
 • Bidra til nytenking og vidareutvikling i organisasjonen på sitt fagområde

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant høgare utdanning frå universitet eller høgskule på minimum bachelornivå. Minimum 3 års relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God IT-forståing og evne til å arbeide godt på digitale flater
 • God evne til å framstille seg skriftleg og munnleg på norsk og engelsk er ein føresetnad

Den vi ser etter er:

 • ein god samarbeidspartner
 • resultat- og utviklingsorientert, med gode gjennomføringsevner
 • nøyaktig og effektiv
 • sjølvstendig
 • god til å presentera økonomi for ikkje-økonomar, serviceinnstilt og har godt humør

Vi tilbyr

 • Løn som seniorkonsulent kode 1363 vert fastsett etter individuell vurdering innan eit spenn mellom kr 565 900 og kr 635 400 (ltr. 58-65), avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Eit hyggeleg arbeidsmiljø
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Attestar og vitnemål
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det. 

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Vedr. stillingens faglege innhald: Seksjonssjef Geir S. Toft, tlf: 93 41 11 10, e-post: g.s.toft@sv.uio.no 

Vedr. søknadsportal og søknad: HR-rådgjevar Christine F. Tollefsen, e-post: c.f.tollefsen@sv.uio.no 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS