Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent innan klima- og miljøstrategi - UiO:Energi

Søknadsfrist: 29.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo er det største samfunnsvitskaplege fagmiljø i Noreg og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har ei rekkje forskingsmiljø som er leiande internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnarar. Vi har 460 tilsette og 5300 studentar. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, 2 profesjonsutdanningar og ph.d.-program innan 7 studieretningar.

Om stillinga

Vi har for tida ei ledig eitårig midlertidig stilling som seniorkonsulent ved UiO:Energi innan ein tverrfagleg satsing på energiforskning-, utdanning og kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo.

Universitetet i Oslo søker en dyktig medarbeider som kan bidra til utviklingen av en helhetlig klima- og miljøstrategi. UiO er et ledende europeisk universitet, og har et høyt ambisjonsnivå for forskning, utdanning og formidling. Klima- og miljøstrategien skal være en bærekraftig plattform for UiOs samfunnsbidrag i relevante globale utfordringer og omhandle alle våre virksomhetsområder; fra utdanning til forskning, innovasjon, formidling, drift og annen utadrettet virksomhet. Strategien vil styrke UiOs kraft til å nå ambisjonene uttrykt i Strategi2030 , Kunnskap – ansvar – engasjement: For en bærekraftig verden.

Seniorkonsulenten skal være sekretær for arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til klima- og miljøstrategi som skal vedtas av Universitetsstyret. Arbeidsgruppen ledes av direktør for UiO:Energi, og den som tilsettes vil være tilknyttet og ha arbeidsplass ved denne tverrfaglige satsingen. Det skal legges til rette for utarbeidelsen av en strategi som er godt forankret i organisasjonen. UiOs arbeid for bærekraft, klima og miljø inkluderer et stort omfang av aktiviteter og tiltak på flere nivåer i organisasjonen. Den som tilsettes vil bidra i flere relevante prosesser.

Vi ser etter en medarbeider som er engasjert, målrettet, løsningsorientert og som trives i et bredt samarbeid med ulike miljøer. Kandidater til stillingen bør ha god forståelse for samarbeid på tvers av enheter og for strategiske prosesser. Erfaring med prosjektarbeid, samt interesse for og innsikt i temaene bærekraft, klima- og miljø vil tillegges stor vekt. Du ønsker å bidra i prosessen for en helhetlig og operasjonell klima- og miljøstrategi for UiO. Tilsettingen er for ett år.

Arbeidsoppgåver

 • Administrative oppgaver knyttet til arbeidet for å utarbeide UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi
 • Administrativ lederstøtte for arbeidsgruppens leder, eksempelvis knyttet til møter, samlinger, dokumentasjon og kommunikasjonsarbeid
 • Saksforberedende arbeid, innhente og sammenstille informasjon
 • Ivareta sekretærfunksjon for UiOs arbeidsgruppe for helhetlig klima- og miljøstrategi
 • Bistå i relevante prosesser knyttet til UiOs arbeid for klima og miljø.
 • Delta i relevante nettverk på UiO
 • Utarbeide og oppdatere relevante nettsider

Kvalifikasjonskrav

 • stillinga krev relevant utdanning frå universitet eller høgskole, minimum tilsvarande bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • relevant administrativ arbeidserfaring
 • erfaring fra prosjektarbeid og/eller prosjektledele
 • gode ferdigheter i digitale verktøy for samhandling og møtevirksomhet

Ønskeleg kompetanse/erfaring

 • kjennskap til universitetets- og høgskolesektoren, og UiO spesielt.
 • interesse for og innsikt i tematikk knyttet til klima, miljø og bærekraft

Personlege eigenskapar

 • Vi ser etter deg som har interesse og engasjement for klima-, miljø og bærekraft, som kan jobbe strukturert, og har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig. Du kan jobbe selvstendig og i team, og du evner å levere innenfor gitte frister. Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • løn som seniorkonsulent kode 1363 fastsetjast etter individuell vurdering innanfor eit spenn mellom kr 516 400 og kr 586 500, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • trening i arbeidstida
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal innehalde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attestar, liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Eventuelt ved leiarstilling med mindre enn 40 % kvinnedel oppmodast kvinner særskild til å søkje.

I tillegg ønskjer UiO at medarbeidarane våre i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi leggje til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søknad - personalrådgiver: Anders Haave, tlf: 943 22 350, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS