Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Personalkonsulent - Det samfunnsvitskaplege fakultet

Søknadsfrist: 20.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo er det største samfunnsvitskaplege fagmiljø i Noreg og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har ei rekkje forskingsmiljø som er leiande internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnarar. Vi har 460 tilsette og 5300 studentar. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, 2 profesjonsutdanningar og ph.d.-program innan 7 studieretningar.

Om stillinga

Vi har ledig ei fast stilling som personalkonsulent (seniorkonsulent SKO 1363). Fakultetet har til saman 8 personalmedarbeidarar, der 4 av desse er plassert ved Psykologisk institutt. Denne stillinga vil inngå i eit team på 4 personalmedarbeidarar, plasserte i fakultetsadministrasjonen, med fakultetsdirektøren som næraste overordna. Personalkonsulentane forvaltar den personalfaglege administrasjonen ved størstedelen av fakultetet, bidreg i rekrutteringsprosessar og gir leiarstøtte på personalområdet. Det er ynskjeleg med snarleg tiltreding.

Arbeidsoppgåver

Personalkonsulenten skal arbeide med eit breidt spekter av administrative oppgåver, mellom anna sakshandsaming innan personalområdet, HR-fagleg oppfølgjing av tilsette og leiarar, og i tillegg utviklingsoppgåver innan personalfeltet. Arbeidsoppgåvene stiller høge krav til nøyaktigheit og evne til å jobbe raskt og systematisk.

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene er:

 • HR-rettleiing innan personalområdet overfor institutt og sentre ved fakultetet
 • Sakshandsaming innan personal/HR etter statleg lov- og avtaleverk, til dømes permisjonar, opprykkssaker og fråtredingar
 • Sakshandsaming av tilsettingsprosessar (primært vitskaplege stillingar)
 • Personaladministrative driftsoppgåver
 • Utviklingsoppgåver

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande bachelornivå, gjerne med HR, offentleg administrasjon eller arbeidsrett i fagkretsen
 • Erfaring med sakshandsaming innan personalforvaltning i statleg verksemd, fortrinnsvis frå universitets- og høgskulesektoren
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God IT-forståing

Ønskeleg kompetanse/erfaring:

 • Fakultetet brukar SAP HR, ePhorte sakshandsamingssystem og Jobbnorge som rekrutteringssystem. Erfaring med desse systema vil telje positivt
 • Det er ei føremon med erfaring med rekruttering til vitskaplege stillingar

Personlege eigenskapar

Vi søkjer deg som:

 • Er strukturert, effektiv og har god gjennomføringsevne
 • Er fleksibel og kan tenkje på heilskapen
 • Kan jobbe både med daglege driftsoppgåver og meir strategisk
 • Er god til å inngå i ulike relasjonar og byggje nettverk
 • Kan være ein positiv pådrivar i arbeidsprosesser som involverer mange aktørar
 • Har stor arbeidskapasitet og trivst med mange, varierte og til tider krevjande arbeidsoppgåver
 • Er initiativrik og open for nye innspel

Vi tilbyr

 • Løn som seniorkonsulent kode 1363 vert fastsett etter individuell vurdering innanfor eit spenn mellom ltr. 57-63, kr 516 100 og kr 574 700, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attestar, liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

I tillegg ønskjer UiO at medarbeidarane våre i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi leggje til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS