Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektøkonom - Det samfunnsvitskaplege fakultet

Søknadsfrist: 24.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitskaplege fakultet støttar einingane i den daglege drifta og har samstundes eit overordna koordineringsansvar for heile fakultetet.


Fakultetsadministrasjonen er delt i fem seksjonar; Seksjon for studie, Seksjon for økonomi, Seksjon for IT/AV-tenester, Seksjon for HR og Seksjon for forsking og kommunikasjon. Fakultetet vert administrativt leia av fakultetsdirektøren, med dekanen som leiar av heile fakultetet. Fakultetsadministrasjonen har til saman rundt 80 tilsette.

Økonom til kompetent og hyggjelegt arbeidsmiljø

Om stillingen

Det samfunnsvitskaplege fakultet har for tida ledig ei fast stilling som prosjektøkonom ved fakultetsadministrasjonen.

Våre prosjektøkonomar rådgjer og rettleiar institutta ved fakultetet innan bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitetar (BOA). Rolla har ein controller-funksjon som er særs viktig for å sikra korrekt søknad, drift og rapportering av dei mange forskingsprosjekta våre som er byggjesteinen for fakultetet vitskapslege posisjon. Du vil vera del av økonomiseksjonen som består av 15 årsverk og leias av økonomisjef.

Stillinga har ei bratt læringskurve og nyutdanna oppfordrast til å søkje. Du får god erfaring innanfor økonomistyring i staten, spesielt innan eksternfinansiert verksemd.

Det samfunnsvitskaplege fakultetet består av 5 institutt og 2 sentra, samt fakultetsadministrasjonen. Som prosjektøkonom vil du få særskilt ansvar for prosjektportefølja for eit institutt eller senter. Du vil vere den sentrale fagpersonen på økonomisk styring og budsjettering for instituttet og deira tilsette, samtidig som du er del av et større økonomimiljø i fakultetsadministrasjonen.

Arbeidsoppgåver

 • Støtte til grunneiningane innan prosjektprosessen med oppgåver primært innan rekneskap og budsjett
 • Økonomisk og administrativ oppfølging av eksternt finansierte prosjekt
 • Være ressursperson overfor institutta og prosjektleiarane og sikre god dialog med, og oppfølging av, fakultetet sine einingar på prosjektområdet
 • Være institutta sin prosjektcontroller gjennom å assistere prosjektleiar, forskingsrådgjevar og prosjekteigar med ulike administrative oppgåver knytt til søknader, drift og rapportering av prosjekt
 • Samarbeide tett med forskingsrådgjevar i alle fasar av prosjektet
 • Oppdatere prognose og utføre analyse av prosjektportefølja
 • Bidra til utarbeiding av rapportar til leiinga
 • Bidra til nytenking og vidareutvikling i organisasjonen innan forvaltning av ekstern finansiering

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning innan økonomi eller samfunnsfag frå universitet eller høgskule minimum på Bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for dei aktuelle oppgåvene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Særs god talforståing
 • Skjøne seg godt på prosjekt- og økonomi
 • God evne til å framstille seg skriftleg og munnleg på norsk og engelsk er ein føresetnad
 • Generelt god IT-ferdigheit med spesiell vekt på Excel

Ønskeleg kompetanse/erfaring:

 • Erfaring med prosjekt finansiert av EUs rammeprogram for forsking (H2020) og prosjekt frå Forskingsrådet (NFR)
 • Erfaring frå arbeid innan universitets-/høgskulesektoren
 • Utdanning på masternivå kan være ei føremon

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons-, samarbeids- og koordineringseigenskapar
 • Evne til å være løysingsorientert innan ramma av gjeldande lover og reglar
 • God evne til å jobbe sjølvstendig, systematisk, strukturert, heilskapleg innan fastsette tidsfristar
 • Resultat- og utviklingsorientert, med god gjennomføringsevne
 • Evne til å presentere økonomi for ikkje-økonoma

Vi tilbyr

 • Løn som rådgjevar SKO 1434 eller seniorkonsulent SKO 1363, fastsetjast etter individuell vurdering innanfor eit spenn. For SKO 1434 lønnstrinn 60-72 (kr 584.500 - kr 720 100), for SKO 1363 i lønnstrinn 59-63 (kr 575 400- Kr 615 700) avhengig av kompetanse og ansiennitet. 
 • Fleksibel arbeidstid, sommartid og gode velferdsordningar
 • Spennande arbeidsoppgåver og eit svært kompetent miljø
 • Trening i arbeidstida, og rabattert treningsmedlemsskap i SiO som har treningssenter i nabobygget
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Barnehage på campus
 • Moglegheit for leige av hytte på Hvaler
 • Eit aktivt og hyggeleg arbeidsmiljø
 • Våre ansatte rapporterer god balanse mellom jobb og fritid
 • Du kan lese meir om våre ansattgoder her

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attestar, liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Eventuelt ved leiarstilling med mindre enn 40 % kvinnedel oppmodast kvinner særskild til å søkje.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det. 

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Vedr. stillingens faglige innhold: seksjonssjef Geir Sigvat Toft, tlf: 934 11 110, epost: g.s.toft@sv.uio.no

Vedr. søknadsportal og søknad: HR-rådgjevar Christine F. Tollefsen, e-post: c.f.tollefsen@sv.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS