Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-rådgjevar / seniorkonsulent (vikariat) - Psykologisk institutt

Søknadsfrist: 27.11.2023

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Noreg. Forskinga ved instituttet er internasjonalt retta med fleire internasjonale samarbeidsprosjekt, og speglar psykologien sitt mangfald og kontaktflate med andre vitskaplege disiplinar, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbodet i psykologi omfattar profesjonsstudiet i psykologi, samt eit bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet ei forskarutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidatar. Instituttet har ein stab på 75 fast vitskapleg tilsette, ca. 70 stipendiatar og postdoktorar, og ein teknisk/administrativ stab på 22 personar.

Vil du jobbe med spennande og varierte HR-oppgåver ved eit institutt i stadig utvikling?

Ved Psykologisk institutt (PSI), Det samfunnsvitskaplege fakultet, er det ledig eit vikariat i 100 % stilling som HR-rådjevar/Seniorkonsulent HR (SKO 1434/SKO 1363). Vikariatet har varigheit på eitt år med moglegheit for forlenging. Det er ønskeleg med oppstart i begynnelsen av 2024, men konkret startdato avtalast nærmere.

Psykologisk institutt er eit institutt med høg aktivitet. PSI er Norges høgast rangerte miljø for psykologi, og våre forskarar hevdar seg med eit aktivt forskingsmiljø med høg søknadsaktivitet og ein innhaldsrik prosjektportefølje inkludert fleire ERC-prosjekt. Instituttet er i sterk vekst og får eit stadig meir internasjonalt miljø som stiller høge krav til vår administrasjon. Vi søker etter ein motivert og engasjert HR-medarbeidar som er har evne til å setje seg raskt inn i våre arbeidsoppgåver og samtidig bidra til utvikling av våre administrative tenester.

Meir om stillinga

Den som tilsetjast blir ein del av HR-teamet ved PSI som er organisatorisk plassert i instituttadministrasjon under kontorsjef. HR ved PSI samarbeider tett med HR-seksjonen på Det samfunnsvitskapelege fakultet. Stillinga har ei bredde av oppgåver innan fagområdet HR, personalforvaltning og leiarrstøtte, og du vil jobbe i eit spennende internasjonalt akademisk miljø.

Den som tilsetjast vil få hovudansvaret for HR-saker knytt opp til ei eller fleire av instituttet sine fagavdelingar. Dette inneber mellom annet tett samarbeid med fagavdelingsleiar samt mange vitskapleg tilsette. Som kontaktpunkt for ei fagavdeling må en kunne levere på små og store oppgåver i ein hektisk og variert arbeidskvardag.

Arbeidsoppgåver

 • Sakshandsaming av tilsettingsprosessar frå A-Å, både vitskapleg og teknisk-administrative rekrutteringsprosessar
 • Sakshandsaming innan personal/HR etter statleg lov- og avtaleverk. Personaladministrative driftsoppgåver inkluderer til dømes permisjonar, opprykkssaker og fråtredingar
 • Leiarstøtte. Til dømes bistand og rådgiving til avdelingsleiarar med personalansvar og sykefråværsoppfølging.
 • Støtte ved mottak av tilsette/onboarding, inkludert mottak av utanlandske arbeidstakarar
 • Utvikling, kvalitetssikring og vedlikehald av rutinar og prosessar

Stillinga kan tilleggast andre oppgåver innan HR og personal ved behov dersom omsynet til instituttets verksemd tilseier dette. Vi ønsker difor ein person som er fleksibel og som kan hjelpe til med å løse instituttets oppgåver på best mogleg måte.

Ved tilsetting som rådgjevar vil ein til stillinga kunne leggja til tyngre HR-oppgåver som krever stor grad av sjølvstende, forbereding av prinsipielle/overordna saker for leiing og styringsorganer samt HR-fagleg rådgjeving til eininga.

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande bachelornivå, fortrinnsvis innen HRM (Human Resource Management), administrasjon og leiing, organisasjonsfag, jus eller andre relevante fag. Manglande formell utdanning kan i særskilte tilfelle kompenserast ved lang og relevant erfaring innan arbeids- og fagfeltet
 • Det krevst relevant erfaring innan nokon av stillingens arbeidsområder. Til dømes erfaring med sakshandsaming av tilsettingsprosessar, leiarstøtte, arbeidsjus, HR-rådgjeving og personaladministrative oppgåver.
 • Svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Kompetanse som vil være ein fordel:

 • Kjennskap til statleg lov- og avtaleverk innan personalfeltet
 • Erfaring frå personalforvaltning i statleg verksemd eller universitets- og høgskulesektoren
 • Det vil telle positivt om du har kjennskap til UiO sine system, bl.a. DFØs selvbetjeningsportal, SAP, ePhorte og Jobbnorge som rekrutteringssystem

Plassering i stilling som seniorkonsulent eller rådgivar avheng av kompetanse og erfaring. For å tilsettast som rådgjevar krevst det omfattande relevant erfaring og spesialkompetanse på høgt nivå tilpassa stillingas funksjoner.

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som

 • Har stor grad av sjølvstende, arbeider systematisk, og har god gjennomføringsevne
 • Har stor arbeidskapasitet og evner å handtere både løpande driftsoppgåver og meir samansette fagleg utfordrande oppgåver
 • Har gode samarbeidsevner, og evner å kommunisere tydelig med ulike målgrupper
 • Er ansvarsbevisst og bidrar til eit godt arbeidsmiljø

At du er personleg eigna og motivert for stillinga vil bli tillagt betydelig vekt ved vurdering av søkarane.

Vi tilbyr

 • Løn som seniorkonsulent (SKO 1363) fastsetjast etter individuell vurdering innanfor eit spenn mellom kr 557 100 og 624 500, eller som rådgiver (SKO 1434) fastsetjast etter individuell vurdering innanfor eit spenn mellom kr 584 500 og kr 679 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attestar 
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge. Vi gjer oppmerksam på at all dokumentasjon må være på engelsk eller eit skandinavisk språk

Mangfald og likestilling

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS