Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskingsrådgjevar (seniorkonsulent / rådgjevar) - Det samfunnsvitskapelege fakultet

Søknadsfrist: 12.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Noreg. Forskinga ved instituttet er internasjonalt retta med fleire internasjonale samarbeidsprosjekt, og speglar psykologien sitt mangfald og kontaktflate med andre vitskaplege disiplinar, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbodet i psykologi omfattar profesjonsstudiet i psykologi, samt eit bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet ei forskarutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidatar. Instituttet har ein stab på 75 fast vitskapleg tilsette, ca. 70 stipendiatar og postdoktorar, og ein teknisk/administrativ stab på 22 personar.

Det samfunnsvitskapelege fakultet, Psykologisk institutt

Vil du samarbeide med Noregs beste psykologar?Forskingsrådgjevar (seniorkonsulent/rådgjevar)

Om stillinga

Psykologisk institutt (PSI) har ledig ei fast stilling som forskingsrådgjevar (seniorkonsulent SKO 1363/rådgjevar SKO 1434).

PSI er Norges høgast rangerte miljø for psykologi, og våre forskarar hevdar seg med eit aktivt forskingsmiljø med høg søknadsaktivitet og ein innhaldsrik prosjektportefølje inkludert 7 ERC-prosjekter. Instituttet er i sterk vekst og får eit stadig meir internasjonalt miljø.

Stillinga inngår i eit team på seks personar som utgjer instituttets administrative gruppe for forskarstøtte. Forskarstøtte samarbeider tett med våre forskarar i alle fasar av eit forskingsprosjekt. Samarbeid med prosjektøkonom, forskingsrådgjevarar i fakultetsadministrasjonen, EU-rådgjevarar og juristar ved UiO er og ein del av ein hektisk, men spennande kvardag. Kompetansebygging står i fokus, blant anna ved deltaking i SV-fakultetets forskingsadministrative nettverk FANE.

Vi søker deg som har erfaring med administrasjon av ekstern finansierte forskingsprosjekt og som ønsker å utvikle eigen kompetanse innanfor feltet. Du er god til å samarbeide med forskarar og administrative kollegaer, og trivs med teamarbeid som ein del av arbeidskvardagen.

Arbeidsoppgåver

Dine forskingsadministrative arbeidsoppgåver vil i hovudsak være:

 • Administrativt ansvar for drift og rapportering av delar av instituttets prosjektportefølje, inkl. prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU og diverse stiftelsar. Dette inneber mellom anna koordinering og oppfølging av prosjekt gjennom heile driftsfasen knytt til oppstart, drift og avslutning. Herunder kontraktsinngåingar, utarbeiding av samarbeidsavtaler, kontakt med samarbeidspartnarar, rapportering og oppfølging av budsjett i samarbeid med forskarar og prosjektøkonom.
 • Ansvar for oppfølging av interne midlar ved instituttet og informasjonsarbeid knytt til dette.

Stillinga kan tilleggjast andre oppgåver innan forskningsadministrasjonen ved behov dersom omsynet til instituttets verksemd tilseier dette.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande bachelor. Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • relevant erfaring frå forskingsadministrasjon, spesielt med administrasjon og drift av forskingsprosjekt
 • god kjennskap til budsjettering og regnskap
 • erfaring med sjølvstendig og kompleks saksbehandling
 • svært god framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • generelt god IT-forståing og erfaring med MS Office

Ønskeleg kompetanse og erfaring som vil vektleggast:

 • relevant erfaring frå forskingsadministrasjon, inkludert prosjektsøknader til Forskingsrådet og/eller EU, administrasjon og drift av forskingsprosjekt.

For å bli vurdert som rådgjevar krevjast det fleire års erfaring innan dei konkrete ansvarsområda som er lagt til stillinga. Ved tilsetting som rådgjevar vil ein til stillinga kunne leggja til andre oppgåver som føreset særleg spisskompetanse innan tilsvarande felt som seniorkonsulent.

Personlege eigenskapar

Vi søker etter ein person med følgjande personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig, serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Høg arbeidskapasitet, evne til å handtere fleire oppgåver og prosessar parallelt, og gode prioriteringsevner
 • Arbeider systematisk, strukturert og effektivt

At du er personleg eigna vil vektleggast. Det vil og bli tatt omsyn til i kva grad du vil utfylle og komplementere forskingsadministrasjonen på PSI.

Vi tilbyr

 • Stillinga vil bli innplassert i statens lønnssystem, med lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) innanfor eit spenn mellom kr 534 900 og kr 593 500 i brutto årslønn, eller som rådgjevar (SKO 1434) innanfor eit spenn mellom på kr 573 900 - 677 000 i brutto årslønn, som fastsetjast etter individuell og samla vurdering av utdanning og erfaring. Høgare lønn kan vurderast for spesielt kvalifiserte søkjarar.
 • Eit spennande, internasjonalt arbeidsmiljø
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordningar gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstida

Du vil jobbe tett med både administrasjonen og forskarane med høg grad av tverrfaglighet.

Søknaden skal innehalde

 • søknadsbrev
 • CV
 • liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)
 • Vitnemål og attestar

Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS