LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Kommunikasjonsrådgjevar (Seniorrådgjevar)

Søknadsfrist: 06.06.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Kommunikasjonsrådgjevar (Seniorrådgivar)

Vil du jobbe midt i eit verdsleiande fagmiljø som mellom anna forskar på det grøne skiftet, fornybar energi, livet i havet og forståinga av klimaendringane? Vi søkjer ein dyktig, initiativrik og strategisk anlagt kommunikasjonsrådgjevar for realfaga ved Universitetet i Bergen.

Du får eit sjølvstendig ansvar for å drive kommunikasjons-, rekrutterings- og påverknadsarbeid ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet i tett samarbeid med dekan, fakultetsleiing og dei sju institutta våre. Du ønskjer å vidareutvikle kommunikasjon som eit strategisk verktøy slik at fakultetet når sine mål om å synleggjera forsking, utdanning og innovasjon. Stillinga inngår i ein gruppe på tre stillingar som arbeider med desse feltane.

Arbeidsoppgåver

 • Gje kommunikasjonsråd og -støtte til leiinga
 • Gje kommunikasjonsråd til fagmiljø
 • Produsere innhald for ulike digitale kanalar og vere redaktør for sosiale medium
 • Utarbeide og gjennomføre omdømmestrategiar og kampanjar
 • Pleie kontakten med medier og handtere medieførespurnadar
 • Planleggje og gjennomføre interne og eksterne events
 • Koordinere informasjonsarbeid knytt til den langsiktige oppgraderingen av campusområdet vårt

Kvalifikasjonar og eigenskapar

Du har

 • relevant utdanning, helst på masternivå. I særskilte høve kan lang og relevant erfaring kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kompensere for manglande formell utdanning.
 • nokre års fartstid fra kommunikasjon, mediebransjen eller samfunnsliv – og kan vise til relevante resultat frå denne perioden.
 • personleg interesse for forsking, utdanning og innovasjon, og se at realfaga er viktige for å løyse store utfordringar.
 • god evne til å organisere og gjennomføre tiltak.
 • innsikt i samfunnsliv, næringsliv og politikk.
 • tryggleik på dei langsiktige måla, men likar å snu deg fort når dagsorden krev det.
 • gode samarbeidsevner og flink til å foreslå gode løysingar.

Vi tilbyr

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit høgt kompetent og internasjonalt forskings- og utdanningsmiljø
 • gode vilkår for fagleg og personleg utvikling
 • stilling som seniorrådgjevar i lønssteg 65-72- (kode 1364) i det statlege lønsregulativet avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr 594 300 – 677 600. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det vurderast høgare løn.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS