LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Konsulent - kommunikasjonsarbeid

Søknadsfrist: 08.08.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om kommunikasjonsavdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Konsulent kommunikasjonsarbeid

Kommunikasjonsavdelinga søker ein dyktig konsulent i fast 20 % stilling.

Arbeidsoppgåver:

 • Planlegge innhald til sosiale medium (Instagram, Facebook, Twitter og LinkedIn)
 • Produsere innhald til sosiale medium (redigere grafiske plakatar, bilde og video)
 • Lage innhald til uib.no
 • Lage innhald til sosiale medium
 • Ta foto/video
 • Jobbe på arrangement
 • Bruke nettverk for å kome i kontakt med relevante personar
 • Andre arbeidsoppgåver kan vere aktuelle

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Minimum eit års høgare utdanning, påbegynt bachelorgrad eller tilsvarande
 • Må ha brei kunnskap om sosiale medium
 • Må vere i stand til å tenke kreativt både visuelt og skriftleg
 • Må kunne skrive både norsk og engelsk godt
 • Må kunne jobbe sjølvstendig og ta eigne initiativ
 • Må kunne samarbeide med andre og jobbe i team
 • Må kunne tenke strategisk rundt kommunikasjon og sosiale medium
 • Godt nettverk i studentmiljøet
 • Bør ha brei kunnskap om og interesse for akademia, karriere og ulike bransjar
 • Føremon med kunnskap om digitale verktøy og/eller bilde- og videoredigering (Facebook Business Manager, Instagram Innsikt, Adobe Spark, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Rush)
 • Fordel med erfaring frå journalistisk arbeid eller kommunikasjonsarbeid

Vi kan tilby:

 • Fagleg utfordrande oppgåver i eit av Vestlandets største fagmiljø for kommunikasjonsarbeid
 • Stilling som konsulent (kode 1065/LR17.7) i lønnstrinn 42-48 (for tida kr. 407 900 – 446 800) brutto pr år i full stilling) etter tenesteansiennitet i det statlege lønsregulativet
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stilliingen

Powered by Labrador CMS