LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Kommunikasjonskonsulent (50 %) ved SLATE

Søknadsfrist: 06.06.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Vi søker ein dedikert deltidsansatt (50 %) kommunikasjonsansvarleg (seniorkonsulent) ved SLATE.

Centre for Science of Learning & Technology (SLATE) er eit forskingssenter for læringsvitenskap som utfører tverrfagleg forsking om bruk av data og dataanalytiske tilnærminger (læringsanalyse) for å forstå læring, undervising og kreative kunnskapsprosessar på tvers av livslang læring. Vi er eit dynamisk og inkluderande miljø på om lag 20 personar.

Arbeidsoppgåver:

Kommunikasjonskonsulenten vil ha ei nøkkelrolle i å auke bevisstheita om senterets aktivitetar og resultat. Stillinga vil vere ein del av SLATEs administrative team og arbeidsoppgåver inkluderer:

 • Sikre god informasjonsflyt, både innafor senteret og til interessentar
 • Sette opp og gjennomføre kommunikasjonsplanene saman med senterleiing og forskarar
 • Vedlikehalde og utvikle nettsider og sosiale medier for å kommunisere resultata til det generelle publikum
 • Produksjon av korte videosnuttar/innlegg, nyheitsbrev, brosjyrer, rapportar og opprullingar som forklarer senterets omfang og sentrale resultat
 • Oppretthalde medierelasjonar for å fremje ekspertane og dei nyaste forskingsresultata og innovasjonane frå senteret
 • Organiser dedikerte møter, workshops, konferansar og nettverksarrangement for partnarar og interessentar
 • Andre oppgåver kan leggast til etter behov.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkaren må ha bachelorgrad og fortrinnsvis mastergrad i relevante fagområde. Lang og relevant erfaring med arbeidsoppgåvene kombinert med relevant etter- og vidareutdanning, kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Kunnskap om emne innan læring og teknologi er ein føremon.
 • Det krevst god generell IT-kompetanse og vilje til å lære, inkludert publiserings- og designverktøy (Adobe CC, WordPress, Webflow, Google-verktøy, MS Teams osv.).
 • Gode evner i både skriftleg og munnleg norsk og engelsk.
 • Arbeide sjølvstendig og strukturert, og ha evne til samarbeid
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som 50 % seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 56-60 (for tida kr 507 600 - 543 500 i 100 % stilling ) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Eit tverrfagleg, interaktivt og utfordrande arbeidsmiljø
 • Ein fantastisk arbeidsplass lokalisert i Bergen sentrum
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden din må innehalde:

 • Eit følgjebrev med ei kort utgreeing av interesser og motivasjon for å søke stillinga
 • Navn og kontaktinformasjon for to referansepersonar
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål
 • Relevante attestar/referansar
 • Kommunikasjonsportefølje, inkludert lenker til bl.a. sosiale mediekontoar (personlege eller administrerte), nettsider og anna kommunikasjonsmateriale som er tilgjengelege for publikum
 • Søknad og vedlegg med sertifiserte oversettelsar til engelsk eller eit skandinavisk språk må bli lasta opp i JobbNorge

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga.Personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV eller personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Opplysningar om nedsatt funksjonsevne eller hol i CV, kan verte brukt til registreringsføremål i Universitetet i Bergen sin inkluderingsdugnad.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS