LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Kommunikasjonsmedarbeidar ved MediaFutures (Seniorkonsulent)

Søknadsfrist: 12.04.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kommunikasjonsmedarbeidar ved MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Velkommen som søkar til ei fast 50 % stilling som kommunikasjonsmedarbeidar ved MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation.

MediaFutures er eit nytt senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen, og holdar til i Media City Bergen. Senteret er ein del av Forskingsrådets SFI-program. Senteret skal forske på tema som brukargrupper, brukaropplevelsar, innhaldsproduksjon, språkteknologi og tilgjengelegheit. Målet er å utvikle ansvarlege løysningar ved å adressere samfunnsmessige verknadar av kunstig intelligens, falske nyheiter, ekkokammer og politisk polarisering. Resultatet vil bli nye løysningar som digitale verktøy, analysemetodar og innholdstypar, i tillegg til forskerutdanning innan medieteknologi og innovasjon. Dette skal danne grunnlaget for nye patent, prototyper, forskingsartiklar og programvare, og til innovative gründervirksomheter.

Les mer om senteret her: www.mediafutures.no.

Arbeidsoppgåver:

Kommunikasjonsmedarbeiderens hovedoppgåve er å auke bevisstheiten om senterets aktivitetar og resultat. Stillinga vil være ein del av MediaFutures administrative team og arbeidsoppgåver inkluderer:

 • Sikre god informasjonsflyt, både innad i senteret og til senterets øvrige målgrupper.
 • Sikre gode rutinar for lagre og dele kunnskapen som skapast i senteret.
 • Utforme og gjennomføre kommunikasjonsplanene saman med arbeidspakkeleiarane og senterleiinga.
 • Utvikle og vedlikehalda nettsider og sosiale medier.
 • Produksjon av korte videoklipp, innlegg, nyhetsbrev, brosjyrer, rapporter og anna materiell for å formidle senterets aktiviteter og nøkkelresultater.
 • Være mediekontakt og sørge for innsalg av saker til media, formidle eksperter på ulike temaer, og kommunisere de nyeste forskningsresultatene og innovasjonene fra senteret.
 • Organisere møter, workshops, konferansar og nettverksarrangement for partnarane og publikum.

Andre oppgåver kan legges til etter behov.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Master-/bachelorgrad i relevante fagområder. Lang og relevant erfaring med arbeidsoppgåvene kan kompensera for manglande utdanning.
 • Kunnskap om media- og teknologisektoren er ein føremon.
 • Gode generelle IT-kunnskaper og vilje til å lære, inkludert publiserings- og designverktøy (Adobe CC, WordPress, Google-verktøy, MS Teams etc.).
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk
 • Uavhengig og strukturert, samt ha evna til å samarbeide med andre.
 • Personlige egenskapar vil bli lagt vekt på.

Potensielle kandidatar vil bli invitert til intervju.

Vi kan tilby:

 • Spennende utviklingsmuligheter i eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø.
 • Fast 50% stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønnstrinn 56-60 i statens lønnsregulativ (tilsvarer NOK 498 800 - 535 000 per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høgare lønn vurderast.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordningar.
 • Inspirerende arbeidsomgivelser i Media City Bergen.

For mer informasjon om å jobbe ved Universitetet i Bergen.

Generell informasjon:

For utfyllende opplysninger om stillingen kontakt:

Send søknad elektronisk via lenka «Søk stillingen» på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • Søknad med ein kort redegjørelse for interesser og motivasjon for å søke stillingen.
 • CV.
 • Namn og kontaktinformasjon til to referansepersoner.
 • Karakterutskriftar og vitnemål.
 • Andre relevante dokument og sertifikater.
 • Kommunikasjonsportefølje, inkludert lenkar til f.eks. sosiale mediekonti (personlig eller administrert), nettsted og anna kommunikasjonsmateriell som er tilgjengelig for publikum.

Søknadar sendt via e-post blir ikkje evaluert

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS