Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i kriminologi - PriSUD

Søknadsfrist: 15.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er deltaker i forskningsprosjektet PriSUD-Norden: Behandling av ruslidelser i fengselspopulasjonen – en mulighet for bedre folkehelse. Prosjektet ledes av Dr. Anne Bukten (Institutt for klinisk medisin/SERAF, UiO). Professor Thomas Ugelvik er ansvarlig for delprosjektet som er lagt til juridisk fakultet. PriSUD-Nordic-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

PriSUD-Norden-prosjektet skal nå ansette en stipendiat i kriminologi med arbeidsplass på Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Stipendiaten skal gjennomføre et delprosjekt, men også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 50 stipendiater.

Tilsetting kan skje for fire år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt. Tilsetting for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Mer om stillingen

PriSUD-Norden-prosjektet er et stort, pågående forskningsprosjekt som har som hovedmål å forbedre helsen til personer med ruslidelser i fengsel.

Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse ved innsettelse. Etter løslatelse er risikoen for blant annet overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. Det er derfor viktig å oppdage ruslidelser ved ankomst til fengslet og å tilby adekvat behandling under soning.

Prosjektet ønsker å utvikle ny kunnskap som bidrar til bedre mental og fysisk helse og forbedret livskvalitet blant personer med ruslidelser i fengsel.

Prosjektet er tverrfaglig og inkluderer forskere innen medisin, statistikk, sosiologi, rettsvitenskap og kriminologi.

Ph.d-prosjektet vil være en kvalitativ studie som skal ta i bruk semistrukturerte intervjuer og etnografisk feltarbeid for å undersøke hvordan rusbehandling er implementert og integrert i fengsel i praksis.

Vi ønsker å forstå hvordan rekruttering til rusbehandling foregår, hvordan behandlingen gjennomføres og formes av fengselskonteksten og hvilke konsekvenser rusbehandling i fengsel kan ha etter løslatelse.

Prosjektet baserer seg på datainnsamling i norske fengsler, derfor må reising påregnes i perioder.

Kvalifikasjonskrav

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo. Det er en forutsetning at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Tilsetting i stillingen krever femårig mastergrad i kriminologi eller et annet samfunnsvitenskapelig fag, som for eksempel sosiologi, sosialantropologi eller statsvitenskap. Delprosjektet involverer datainnsamling i norske fengsler, og det forutsettes at stipendiaten behersker norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Søkeren må utarbeide en prosjektbeskrivelse på 5 til 10 sider som viser hvordan søkeren vil gå fram for å gjennomføre en slik studie, hvilke teorier og metoder vedkommende vil jobbe med og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. I prosjektbeskrivelsen må det framgå hva som er prosjektets relevans for PriSUD-Norden-prosjektet samlet sett. Les mer om krav for opptak til ph.d.-programmet her.

Den endelige planen for gjennomføringen av prosjektet vil utformes i samråd med veileder/e etter tilsetting.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det ble lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens faglige kvalitet og dens relevans for det overordnete PriSUD-Norden-prosjektet. Mer informasjon om PriSUD-prosjektet finnes her: https://www.prisud.no/ og en beskrivelse av delprosjektet som stipendiaten skal være ansvarlig for finnes her: https://www.prisud.no/prisud-norden-kvalitativ-delstudie

Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt vekt på karakterer, eventuell tidligere skriftlige produksjon og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Vi vil også kunne legge vekt på eventuell undervisningserfaring. Ph.d-prosjektet skal være del av et stort tverrfaglig samarbeidsprosjekt, derfor er interesse for, erfaringer med og egnethet for tverrfaglig samarbeid også viktige kvalifikasjoner.

Delprosjektet involverer bruk av kvalitativ metode (intervjuer og feltarbeid), så erfaring med kvalitativ metode er en fordel.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 479 600,- til 523 200,- pr. år i stillingskode 1017
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • deltakelse i en inspirerende tverrfaglig prosjektgruppe som skal jobbe tett sammen
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse på 5 til 10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Husk at alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen