Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i rettsvitenskap og datavitenskap

Søknadsfrist: 13.12.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet COOPID og deltar i prosjektene CLEANUP og NORDASIL, med finansiering fra hhv. Norges forskningsråd (COPIID og CLEANUP) og NordForsk (NORDASIL).

Prosjektene har overlappende tematikk og metodikk. De ledes fra UiO av professor Malcolm Langford.

Det skal nå ansettes en postdoktorstipendiat som skal bidra på forskningssiden i alle de tre prosjektene. Den som tilsettes må ha forskningskompetanse i rettsvitenskap, i kombinasjon med solid bakgrunn innen datavitenskap inkludert maskinlæring.

Den som ansettes skal ha arbeidsplass på Institutt for offentlig rett, men skal også inngå i de tverrfaglige prosjektgruppene.

Ansettelsen er for en åremålsperiode på 3 eller 4 år. Ansettelse skjer fortrinnsvis for 4 år med 25 % undervisningsplikt. Ved fireårig ansettelse forutsettes at kandidaten skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av ansettelsesperioden innenfor pliktdelen på 25 %. Ved treårig ansettelse følger 10 % undervisningsplikt.

Det er sterkt ønskelig at søkere er interessert i undervisningsrelaterte oppgaver. Dette gjelder både obligatoriske emner på Master i rettsvitenskap (MiR), enkelte valgfag (for tiden særlig JUS5671 Legal Technology: Artificial Intelligence and the Law og JUS5080 Programming for Lawyers), og oppgaver knyttet til CELL, fakultetets faglige ressurssenter for å fremme erfaringsbaserte og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer.

Mer om stillingen

Stillingens forskningsdel har tre hovedkomponenter:

1. Prosjektet CLEANUP (Machine Learning for the Anonymisation of Unstructured Personal Data):

Formålet med prosjektet er å utvikle nye maskinlæringsmetoder for automatisk å anonymisere (eller i det minste sterkt avidentifisere) tekstdokumenter som inneholder personopplysninger, for eksempel elektroniske helsejournaler, rettsavgjørelser eller chat-baserte interaksjoner med kunder. Postdoktorstipendiaten skal:

 • Utvikle en studie for å avgjøre hvor godt ulike anonymiseringsalgoritmer som brukes på domstols-avgjørelser ivaretar datasikkerhet og funksjonalitet. Basert på denne studien forventes postdoktorstipendiaten å publisere en artikkel alene eller sammen med andre prosjektdeltakere.
 • Delta i forskning og publisering, etter kapasitet, om GDPR-kravene til anonymisering av rettspraksis i lys av ny teknologi.

Arbeidsmengden knyttet til CLEANUP vil tilsvare 6 måneder.

2. Prosjektet NoRDASiL (Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law):

Formålet med prosjektet er en større kvantitativ og komparativ studie av asylsaker fra Danmark, Sverige og Norge. Prosjektet har etablert et samarbeid med UDI/UNE i Norge og jobber med å finne en databehandlingsplan som gjøre det mulig for UDI/UNE å dele sensitive data for forskningsformål.

Postdoktorstipendaten skal:

 • Utvikle en modell for håndtering av data fra UDI/UNE som ivaretar de krav til datasikkerhet som UDI/UNE stiller. Erfaringer fra arbeidet med CLEANUP vil her inngå som essensiell bakgrunn og omvendt (se første kulepunkt under CLEANUP over).
 • Utvikle og gjennomføre, i samarbeid med flere andre prosjektdeltakere, en datavitenskapelig analyse av et større datasett basert på avgjørelser i norske asylsaker. Basert på denne studien skal prosjektdeltakerne publisere en artikkel som skal inngå i prosjektets arbeidspakke 1.
 • Lede utviklingen av en teknologisk løsning innen asylrett til gode for allmenheten i Norge (prosjektets arbeidspakke 5) i tett samarbeid med utviklere av løsninger for Sverige og Danmark. Basert på dette arbeidet forventes postdoktorstipendiaten å publisere en artikkel alene eller sammen med andre prosjektdeltakere.

Arbeidsmengden knyttet til NoRDASiL vil tilsvare 18 måneder.

3. Prosjektet COPIID (Compliance Politics and International Investment Disputes):

Formålet med prosjektet er å forstå hva som skjer etter at utenlandske investorer har vunnet frem i voldgift innen internasjonal investeringsrett. Fokuset er på å innhente data om i hvilken grad statene følger beslutningene som fattes gjennom tvisteløsningsmekanismen, forklare staters adferd og analysere de rettspolitiske virkningene.

 • Videreutvikle PITAD-databasen for koding av dommer og gjennomføring av avgjørelser med sikte på å skrive en artikkel innen deskriptiv statistikk (sampublisering med en annen prosjektdeltaker).
 • Utvikle en studie med bruk av maskinlæringsalgoritmer for å predikere utfall av voldgiftsprosesser i lys av forventet atferd hos stater. Basert på denne studien forventes postdoktorstipendiaten å publisere en artikkel alene eller sammen med andre prosjektdeltakere.

Arbeidsmengden knyttet til COPIID vil tilsvare ett årsverk. Postdoktorens arbeid inngår i prosjektets arbeidspakke 3.

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning.

Søkere må ha en norsk ph.d-grad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Doktorgradsavhandlingen må være levert ved søknadstidspunktet, og doktorgraden må være godkjent før tiltredelse.

Søkere må ha gode engelskkunnskaper.

Siden prosjekteme NORDASIL og CLEANUP involverer forskning på norskspråklige kilder, må søkeren beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) muntlig og skriftlig.

Disse delprosjektene involverer også koding og analyse av et større datamateriale. Det er derfor nødvendig med dokumentert erfaring med bruk av kvantitative metoder i en rettsvitenskapelig kontekst. Den som tilsettes må også ha solid bakgrunn innen datavitenskap inkludert maskinlæring.

Søkeren må utvikle en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må ta utgangspunkt i de tre prosjektenes prosjektbeskrivelser og vise hvordan søkeren vil gå frem for å gjennomføre de aktuelle studiene, hva som vil være de sentrale problemstillingene, hvilke teorier og metoder hen vil jobbe med, og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet.

Den endelige planen for postdoktorstipendiatens forskningsarbeid utformes i samråd med prosjektleder etter tilsettelse.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens rettsvitenskapelige og datavitenskapelige kvalitet og relevans for prosjektene CLEANUP, NORDASIL og COPIID.

Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt stor vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre det foreslåtte prosjektet, inkludert eventuell annen skriftlig produksjon, dokumentert evne til gjennomføring av tidligere prosjekter, og karakterer.

Siden alle prosjektene innebærer flerfaglig og tverrfaglig samarbeid, vil erfaring med slikt samarbeid telle positivt.

Det vil bli tillagt positiv vekt dersom søkere er interessert i undervisningsrelaterte oppgaver og en fireårig kontrakt.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • Lønn fra 573 900,- til 636 700,- per år
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Deltakelse i en inspirerende tverrfaglig prosjektgruppe som jobber tett sammen
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som inkluderer beskrivelse av søkerens motivasjon og forskningsinteresser
 • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (jf. avsnittet om vurderingsgrunnlag)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester, fullstendig publikasjonsliste, og eventuell annen relevant dokumentasjon. Dersom originalspråket på dokumentasjonen ikke er engelsk eller et skandinavisk språk må en engelsk oversettelse leveres i tillegg til kopi av originalen. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse.
 • Utenlandske vitnemål må ha vedlagt offisiell dokumentasjon om karaktersystemet sammen med den offisielle karakterskalaen.
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæringer
 • Inntil tre referanser (navn, e-postadresse, telefonnummer og relasjon til søkeren)

Det forventes at postdoktorer bidrar med artikler. Søkeren bør presentere en publiseringsstrategi for forskningen som er utført i prosjektet. Alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og alle vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, klikk «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Den som ansettes, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • For faglige spørsmål kontakt professor Malcolm Langford, e-post: malcolm.langford@jus.uio.no

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen, inkludert tilgang til prosjektbeskrivelser om CLEANUP, NoRDASiL og COPIID, kontakt seniorkonsulent Andreas Mobråthen, e-post: andreas.mobrathen@jus.uio.no.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS