LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat i prosjektet SciLMi: Scientific literacies of teachers and students in secondary education

Søknadsfrist: 16.10.2023

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ved Senter for profesjonsforskning (SPS) er det ledig en åremålsstilling som ph.d.-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet SciLMi for en kandidat med mastergrad eller tilsvarende innen pedagogikk/utdanningsforskning eller annet relevant fag.

SciLMi

SciLMi: Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age er et treårig Teacher Academy prosjekt finansiert av EUs Erasmus+ program. Prosjektet skal utvikle, pilotere og evaluere hybridkurs for lærere som skal gi kompetanse til å lære elever å fortolke informasjon. Dette kan dreie seg om informasjon fra internett eller sosiale media, men også informasjon fra aviser eller tradisjonelle media. SciLMi Teacher Academy skal sette lærere i stand til å utdanne elevene til kompetente demokratiske borgere i en (digital) medievirkelighet der man daglig konfronteres av feilaktig eller villedende informasjon.

Prosjektaktiviteter

Hovedaktivitetene i SciLMi er utvikling, implementering og evaluering av læringsaktiviteter for å øke elevers digitale kompetanse, slik at de kan fungere som kompetente borgere i en digitalisert hverdag. Arbeidet er delt opp i åtte arbeidspakker. To av arbeidspakkene skal utvikle og evaluere mobile programmer for å støtte opp om læreres profesjonelle utvikling, slik at de kan forbedre elevenes evne til å fortolke informasjon. Disse kursene vil bli undervist av samarbeidspartnere i prosjektet. Det vil også utvikles tilsvarende moduler for deltakere utenfor prosjektet. Innledningsvis vil det bli gjennomført en systematisk review av litteraturen om læreres og elevers digitale kompetanse.

Stipendiaten vil ha mulighet til å utvikle sitt eget prosjekt innenfor rammen av SciLMi. Ph.d.-prosjektet kan også suppleres med aktiviteter i prosjektet Teacher Education for a Future in Flux (TEFF), et parallelt Erasmus+ prosjekt. Nøyaktig utforming av tema og arbeidsoppgaver utarbeides som en prosjektskisse i samarbeid mellom stipendiat og veileder etter ansettelse.

Ph.d.-stipendet er treårig, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det (etter gjensidig enighet) blir lagt til pliktarbeid.

Prosjektgruppen

SciLMi-prosjektet ledes av forskere ved Universitetet i Innsbruck, og involverer en lang rekke partnere fra ulike europeiske land. Stipendiaten vil sammen med veileder være OsloMets representanter i SciLMi-prosjektet, og det vil være jevnlige møter i prosjektet der stipendiaten forventes å delta. Datainnsamling skjer i samarbeid med partnerinstitusjonene.

SPS

Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen Profesjonskunnskap og kvalifisering ved Senter for profesjonsforskning (SPS).

Ved SPS vil du arbeide i et tverrfaglig miljø som også er teoretisk og metodisk mangfoldig, sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsforskning i Norden.

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Les mer om forskning ved SPS.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført 2-årig hovedfag/master (120 studiepoeng) i pedagogikk, psykologi eller annet relevant samfunnsvitenskapelig fag, med karakter B eller bedre
 • god metodekunnskap, både kvalitativ og kvantitativ
 • svært gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass
 • tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

Relevant forskningserfaring, vitenskapelige publikasjoner og internasjonal konferansedeltakelse er ønskelig, men ikke et krav.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt utvidet søknadsbrev (se under), kandidatens relevans for prosjektet og senterets arbeidsfelt, kvaliteten på tidligere arbeider (f.eks. masteroppgave) samt karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

 • stor interesse for forskning
 • analytisk kapasitet
 • besluttsomhet, selvstendighet og samarbeidsevner
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • faglig videreutvikling i et internasjonalt forskningsmiljø
 • deltakelse i møtevirksomhet i Oslo og hos internasjonale samarbeidspartnere
 • tilrettelegging for utenlandsopphold i løpet av stipendperioden
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, levende og inkluderende stipendiatmiljø
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnstrinn 54, eller 532 000,- For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosessen

Hvis du ønsker å søke stillingen, må du gjøre det via vår søknadsportal. I søknaden må du legge ved et utvidet søknadsbrev. Kandidaten som tilbys stillingen, må utarbeide en prosjektbeskrivelse som vil danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogrammet.

Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din innen søknadsfristen:

 • CV og kopier av vitnemål og attester inkludert karakterer fra høyere utdanning
 • Utvidet søknadsbrev, skrevet på engelsk (2-3 sider hvor du gjør rede for hvorfor du ønsker å ta en doktorgrad, hvorfor du interesserer deg for denne stillingen og dette prosjektet, relevante erfaringer og bakgrunn, og hva du kan bidra med)
 • masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over eventuelle egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju.

Som første trinn i evalueringen vil en utvelgelseskomité ved senteret gjennomgå alle søknader. Søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Etter sakkyndig komites vurdering, vil de best rangerte kandidatene bli invitert til et intervju.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknadsfrist: 16. oktober 2023

Ref: 23/05212

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS