LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttleder ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

Søknadsfrist: 23.02.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.05.2024 en ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi for en periode på fire år. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn.

Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi har ca. 60 ansatte. Instituttet har ansvar for undervisning på BA-, MA- og Ph.d.-nivå, og leverer undervisning blant annet innen maskin, bygg, kjemi, prosess-, energi- og miljøteknologi.

Du kan lese mer om fakultetet og instituttet her.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vi søker en instituttleder som har relevant høyere faglig utdanning og kompetanse på fakultetet og instituttets fagområder, fortrinnsvis på førstestillingsnivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene, kan kompensere for kravet om formell førstestillingskompetanse. Lederfaring vil bli vektlagt.

Fakultetet søker en samlende instituttleder, som evner å kombinere det fagstrategiske med daglig drift. Fakultetet er i sterk utvikling og vi ser etter en leder som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realiseringen av våre strategier innenfor samfunns- og arbeidslivsintegrering, bærekraft og nyskaping.

Som leder av instituttet vil du ha det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling ved instituttet. Instituttleder har personalansvar for ansatte ved instituttet og økonomi- og resultatansvar for instituttets virksomhet. Instituttleder skal i tillegg være en pådriver i samarbeid med eksterne aktører og en aktiv deltaker i universitetets internasjonaliseringsarbeid.

Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe som samarbeider tett med og rapporterer til dekan. I samråd med dekan kan det vurderes å ansette en person som støtter instituttlederen i det administrative arbeidet.

Instituttleder ansettes på åremål for en periode på fire år fra 1.mai 2024 eller etter nærmere avtale.

USN er i kontinuerlig utvikling og endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver kan forekomme.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle instituttet i tråd med universitetets verdier med fokus på forskning, utdanning og formidling.
 • Personalansvar, samt økonomi- og resultatansvar for instituttet. Herunder ansvar for at de samlede faglige og økonomiske ressurser brukes effektivt, og i samsvar med fakultetets målsettinger.
 • Ta aktivt del i fakultetets og instituttets strategiske arbeid, samt utvikle og forankre strategier og handlingsplaner.
 • Utvikling av fagmiljøene slik at instituttets faglige mål bli realisert.
 • Skape gode og forutsigbare rammevilkår for utdanning og forskning ved instituttet.
 • Stimulere og kvalitetssikre FoU-aktiviteten ved instituttet.
 • Ansvar for instituttets studieprogrammer, herunder planlegge, kvalitetssikre og revidere studietilbud i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, og eksternfinansiert aktivitet knyttet til EVU.
 • Videreutvikle samarbeid og nettverk med samfunns- og næringsliv.
 • Bidra til å styrke universitetets internasjonale profil gjennom forskning og studentmobilitet.
 • Ansvar for å videreutvikle en inkluderende og positiv kultur og et godt arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter.
 • Representere arbeidsgiver, og sikre at medbestemmelse og medvirkning blir ivaretatt ved instituttet.

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttlederstillinger ved universitetet.

Kvalifikasjonskrav

Formell utdanning/kompetanse:

Faglige og vitenskapelig kompetanse fortrinnsvis på førstestillingsnivå og innenfor ett av instituttets fagområder. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene, kan kompensere for kravet om formell førstestillingskompetanse.

Realkompetanse (relevant yrkeserfaring):

 • Lederutdanning og/eller ledererfaring, gjerne fra en annen kunnskapsorganisasjon og kunne vise til resultater.
 • Relevant erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet på universitets- og
 • høyskolenivå innenfor instituttets fagområder vektlegges
 • Fordel med kunnskap om aktuelle lover og regler, og statlig avtale- og regelverk knyttet til partssamarbeid og demokratiske beslutningsprosesser.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres

Personlige egenskaper:

 • Har en samlende -og inkluderende lederstil.
 • Evner til å motivere og bygge gode relasjoner.
 • Er samarbeidsorientert, herunder å ha evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Viser engasjement og entusiasme for stillingens ansvarsområde.
 • Har en strukturert og systematisk tilnærming til arbeidet
 • Er resultatorientert og har stor gjennomføringskraft.
 • Evne til å tenke strategisk, langsiktig og fremtidsrettet og til å se muligheter for endring.
 • God organisasjonsforståelse

Universitetet i Sørøst-Norge er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til evne og vilje til omstilling. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Det vil også bli lagt vekt komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet.

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende lederoppgaver ved en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
 • Deltakelse i universitetets lederutviklingsprogram.
 • Inspirerende og sterke fagmiljøer.
 • Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanninger.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Lønn og vilkår

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk fra NOK 845 900 – 1.025 200.- pr år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Lønn og øvrige vilkår etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse www.spk.no.

Andre opplysninger

Stillingen er en åremålsstilling med ansettelsestid for en periode på fire år.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og ansettelsesorgan er styret ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Dekan Morten C. Melaaen: morten.c.melaaen@usn.no, 35 57 52 86 / 934 06 122

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Karine Hammerstad-Aas: karine.hammerstad-aas@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre «Søk stillingen».

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS