LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttleder ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Søknadsfrist: 04.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig midlertidig stilling som Instituttleder ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Om stillingen

Du har nå muligheten til å bidra til at optometri og synsvitenskap, radiografi og arkitektonisk lysdesign møter samfunnets og arbeidslivets utfordringer gjennom utdanning og forskning.

Vi søker en utviklingsorientert instituttleder til Fakultet for helse- og sosialvitenskap/Institutt optometri, radiografi og lysdesign.

Instituttet har ca 75 ansatte og tilbyr Norges eneste optikerutdanning, utdanning i arkitektonisk lysdesign, samt en av fem radiografutdanninger i landet. Instituttet tilbyr fleksible og arbeidslivsrelevante masterutdanninger, og etter- og videreutdanninger i tilknytning til instituttets profesjonsutdanninger, inkludert intervensjonsradiografi, øyesykepleie og flere temaer relevante for optometrisk praksis. 

Instituttet har samarbeidspartnere over hele verden, sterke forskningsgrupper og utdanner ph.d.-kandidater innen temaer som øyets struktur og synsfunksjonen, Diagnostisering, behandling og rehabilitering av syn- og øyehelse, Helsetjenesteforskning, Utdanningsforskning samt Bærekraftige lys-strategier og lysforurensning.

Du finner mer informasjon om universitetet og fakultetet på Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Fakultetet søker en innovativ og fremtidsrettet leder som er ambisiøs på vegne av profesjonsutdanningen, utdanningsoppdraget og forskningsaktivitetene ved instituttet. Fakultetet er i sterk utvikling og vi ser etter en leder som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realiseringen av våre strategier innenfor studieporteføljearbeid, utdanningskvalitet, forskning, innovasjon og tett samarbeid med offentlig, privat og frivillig sektor.

Vi søker en instituttleder som har relevant høyere faglig utdanning og kompetanse på fakultetet og instituttets fagområder, fortrinnsvis på førstestillingsnivå. Lederkompetanse vil bli vektlagt.Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe som samarbeider tett med og rapporterer til dekan. Det er for tiden 3 nestledere/faggruppeledere ved instituttet med ansvar delegert fra instituttleder.

Stilling som instituttleder er en fireårig åremålsstilling, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 01.01.25. Dine ansvarsområdet vil kunne endre seg i løpet av åremålsperioden som følge av at virksomheten utvikler seg. Hovedarbeidssted er ved et av campusene hvor instituttet har virksomhet. Det må påregnes reisevirksomhet mellom studiestedene. 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle instituttet i tråd med universitetets verdier med fokus på forskning, utdanning, formidling og ekstern samhandling.
 • Økonomi- og resultatansvar for instituttet, herunder ansvar for at de samlede faglige og økonomiske ressurser brukes effektivt, og på en hensiktsmessig måte i samsvar med fakultetets målsettinger.
 • Ta aktivt del i fakultetets og instituttets strategiske arbeid, samt utvikle og forankre strategier og handlingsplaner.
 • Utvikle fagmiljøene slik at instituttets faglige mål bli realisert.
 • Skape gode og forutsigbare rammevilkår for utdanning og forskning ved instituttet.
 • Stimulere og kvalitetssikre forsknings- og utviklingsaktiviteten (FoU) ved instituttet, herunder bidra til generering av eksterne inntekter til FoU.
 • Ansvar for at studieprogrammene utvikles i tråd med universitetets vedtatte kvalitetsdimensjoner, med spesielt fokus på faglig innhold, profil og relevans.
 • Planlegge, kvalitetssikre og revidere instituttets studietilbud i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, herunder også eksternfinansiert aktivitet knyttet til etter- og videreutdanning (EVU).
 • Videreutvikle samarbeid og nettverk med samfunns- og næringsliv.
 • Bidra til å styrke universitetets internasjonale profil gjennom forskning, ansatt- og studentmobilitet.
 • Ansvar for å videreutvikle en inkluderende og positiv kultur og et godt arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter.
 • Representere arbeidsgiver, og sikre at medbestemmelse og medvirkning blir ivaretatt ved instituttet.

Vi søker en leder med følgende kvalifikasjoner:

 • Faglige og vitenskapelig kompetanse på førstestillingsnivå, gjerne doktorgradskompetanse, innenfor ett av instituttets fagområder. 
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring, gjerne fra en annen kunnskapsorganisasjon med målbare resultater. 
 • Erfaring med endringsledelse. 
 • Relevant erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet på universitets- og høyskolenivå innenfor instituttets fagområder vektlegges. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra større utviklingsarbeid og gjennomføring og implementering av et slikt arbeid. 
 • Fordel med kunnskap om aktuelle lover og regler, og statlig avtale- og regelverk knyttet til partssamarbeid og demokratiske beslutningsprosesser. 
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk.

Vi vektlegger disse personlige egenskapene:

 • Evne til å inspirere til faglig utvikling, omstilling og endring.
 • Evne til å være en synlig og dyktig kommunikator.
 • Motiverende og samlende lederstil med god gjennomføringsevne.
 • Evne til kunne samarbeid på tvers av fagmiljøer og skape gode relasjoner i og rundt virksomheten.
 • Systematisk, strukturert og med evne å håndtere parallelle prosesser.
 • Trygg og tydelig i lederrollen, og med evne til å håndtere krevende perioder.
 • God organisasjonsforståelse.

Personlig egnethet, ledererfaring og god forståelse for instituttets rolle og posisjon vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • En sentral lederposisjon med et godt samarbeidsklima i ledergruppen.
 • Variert og spennende arbeid med høyt fokus på faglig utvikling.
 • Å lede et institutt i endring og med store ambisjoner.
 • Inspirerende og sterke fagmiljøer.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Lederutviklingsprogram.
 • Mulighet for faglig- og personlig utvikling. 
 • Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanninger og kunnskapsutvikling.
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk fra NOK 919 200 – 1 078 600 pr år (ltr 82-88). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Lønn og øvrige vilkår etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse www.spk.no.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4).

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Ev oppfordring til det ene kjønn om å søke stillingen]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

For spørsmål om søknadsprosessen ta kontakt med:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS