Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Institutt for språk og kultur

Søknadsfrist: 15.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), er det ledig åremålsstilling som leder ved Institutt for språk og kultur (ISK). Stillingen er ledig fra 1. januar 2020. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to perioder.

Om fakultetet og instituttet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har 7 institutter og 4 sentre. Ved fakultetet er det omlag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Institutt for språk og kultur har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 30 stipendiater. I tillegg kommer rundt 25 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innenfor språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø, med forskergrupper innenfor kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), sosiolingvistikk (LAIDUA), språktilegnelse (LAVA) og teoretisk lingvistikk (CASTL-Fish). Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene Health Art Society (HAS), Russian Space, WARGAME og ALMPUB.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Arbeidsoppgaver

Instituttlederen har det overordna ansvaret for den samlede faglige og administrative virksomheten ved instituttet. Dette innebærer foruten fag-, personal- og økonomiansvar, ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet, samt ansvar for instituttets forsknings- og utdanningsvirksomhet. Instituttleder rapporterer til dekan. Den tilsatte instituttlederen inngår i HSL-fakultetets lederteam sammen med dekan, prodekaner, institutt- og senterledere.

Instituttleder skal:

 • ivareta strategisk utvikling og planlegging av instituttets FoU- og formidlingsvirksomhet i samsvar med mål og rammer satt av universitetet og fakultetet
 • initiere eksternt finansierte forskningsprosjekter innenfor instituttets strategiske områder
 • vedlikeholde og videreutvikle internasjonale, nasjonale og regionale samarbeids- og forskernettverk
 • representere instituttet og UiT i faglige fora nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til en helhetlig utvikling av fakultetet.

Fakultetet søker leder som har:

 • førstestillingskompetanse og/eller dr. grad innenfor et fagområde som er relevant for instituttet
 • erfaring med utvikling og ledelse av forskningsprosjekt
 • gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • fleksibilitet og evne til strategisk tenkning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse.

Det legges avgjørende vekt på evne til god kommunikasjon og samarbeid, resultatorientering, fleksibilitet og strategisk tenkning. Det er en fordel med erfaring fra lederstillinger i offentlig og/eller privat sektor, og fra internasjonalt samarbeid. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk. UiT Norges arktiske universitet har som mål å øke omfanget av eksternt finansiert forskning, og det vil derfor være en fordel å ha erfaring med søknadsprosesser og prosjektakkvisisjon.

I stillingen er det rom for å drive egen forskningsaktivitet i den utstrekning ivaretagelsen av stillingens hovedoppgaver tillater det.

Arbeids- og lønnsvilkår

Stillinga lønnes etter Statens regulativ kode 1475 instituttleder. Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.

Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Andre opplysninger

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen